LVB & schooluitval

Voor jongeren die functioneren op LVB-niveau geldt helaas dat ze vaak niet goed mee kunnen komen in het onderwijs. Wat zijn de knelpunten? Wat kunnen de langetermijngevolgen zijn?

Gemiddeld gezien zit in iedere basisschoolklas één moeilijk lerende leerling met een beperkt aanpassingsvermogen. En leerlingen van 12 tot 18 jaar met een LVB ontvangen verhoudingsgewijs veel meer extra ondersteuning via een speciale onderwijsvorm en via regulier voortgezet onderwijs dan reguliere leerlingen bij het vinden van motivatie voor school. Daarom is het belangrijk om hulp aan te bieden bij het vinden van motivatie voor school. Probeer de betrokkenheid van de leerling bij school te vergroten door hem/haar te laten meedenken op welke manier je hem/haar kunt aansporen en motiveren. 

 

In de handreiking LVB voor regulier onderwijs (VO en MBO) kan je meer lezen over LVB en het tegengaan van school verzuim.

Meedoen in de maatschappij is voor iedereen van belang

Tijdige signalering en begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen. Lees hier meer over in de publicatie meer meedoen.

Voortijdig schoolverlaten

Wanneer spreken we van voortijdig schoolverlaten? Voortijdig schoolverlaten gaat over jongeren tussen de 12 en 23 jaar die van school gaan zonder startkwalificatie. Ze kunnen of willen niet meer terug naar school. Verzuim gaat over jongeren die niet op school komen, terwijl ze er wel moeten zijn. Dat en meer lees je op de site van het Nji.

Van school zonder startkwalificatie

Het is niet moeilijk voor te stellen dat schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten op de loer liggen bij deze leerlingen. Voor een deel van de leerlingen met een LVB in speciale onderwijsvormen geldt dat zij geen startkwalificatie zullen halen, ook niet als ze hun schoolniveau goed doorlopen. En zeker niet als leerlingen voortijdig uitvallen. We weten dat het ontbreken van een startkwalificatie weer meer kans op toekomstige problemen geeft. Op de lange termijn kunnen moeilijkheden op school een behoorlijk negatieve impact hebben op de kansen op de arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie; op het toekomstige leven van deze jeugdigen. De overheid wil dit voorkomen

Op de pagina Werk en financiën staat meer over de tijd na school en hoe je kunt ondersteunen bij financiële zaken en werk.

Waarom is preventie van belang?

Jeugdigen met een LVB hebben vaak een verminderd sociaal aanpassingsvermogen waardoor ze meer moeite hebben met alledaagse activiteiten. Dat kan op school leiden tot stelselmatige overvraging met negatieve ervaringen als gevolg. Waarbij het risico op de ontwikkeling van (ernstige) gedragsproblemen of psychische klachten bestaat. Dit alles heeft natuurlijk impact op de schoolloopbaan. Leerlingen kunnen dan moeilijk meekomen in de klas, ondergaan veel schoolwisselingen of komen soms zelfs thuis te zitten. Inzetten op preventie is daarom van belang, lees op deze pagina wat je kunt doen. Een belangrijke eerste stap is het herkennen van een LVB. Deze tool biedt praktische handvatten voor het herkennen en ondersteunen.

Wat kun jij als professional doen?

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker ook in het geval van schoolverzuim en voortijdig schooluitval. Lees meer bij het Nederlands Jeugdinstituut over de aanpak en preventie van schoolverzuim en schooluitval in algemene zin. Deze publicatie biedt inzicht in de oorzaken van schoolverzuim, en in de afspraken die er in Nederland zijn rond schoolverzuim. Deze kennis kan beleidmakers en professionals helpen om een aanpak te ontwikkelen voor het voorkomen en verminderen van schoolverzuim, en te werken aan een passende oplossing.

Als onderwijsprofessional, zorgcoördinator op school of leerplichtambtenaar is het goed je te realiseren dat een LVB veel voorkomt zodat je zo vroeg mogelijk passende ondersteuning kunt bieden.
Ontdek ook wat je zelf, in het onderwijs of bij leerplicht, anders kunt doen in het contact met deze leerlingen. Kijk bij de kennisproducten voor relevante handreikingen. Ook onze E-learning Zie jij het, die LVB? bevat veel toegankelijke informatie en tips voor het onderwijsveld.

In onze Toolkit Blik op LVB vind je praktische middelen om deze leerlingen te (h)erkennen en ondersteunen.

Direct naar

Van het Kenniscentrum

LVB-of toch niet klein

LVB? Of toch niet?

Routekaart vaststelling adaptief functioneren bij vermoeden van een LVB.

HandreikingPK

Handreiking Pedagogisch Klimaat

Ook interessant voor het onderwijs omdat er pedagogische principes voor omgang met jeugdigen met een LVB in staan.

LVBDaarkunjewatmee

Handreiking (Vroeg)signalering

Voor een LVB en zwakbegaafdheid. Signaleren van achterstanden in de (kinderlijke) ontwikkeling en van factoren die het risico hierop vergroten.

LVBDaarkunjewatmee.png

Handreiking LVB? Daar kun je wat mee.

Deze publicatie is een hulpmiddel voor leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs om kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, zo vroeg mogelijk op te sporen en hen vervolgens passende ondersteuning te bieden.