Privacyverklaring


Het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB), gevestigd aan de Churchilllaan 11,
3527 GV te Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Het LKC LVB vindt privacy en transparantie rondom de verwerking van persoonlijke
gegevens belangrijk. Hoe wij met privacy omgaan, leest u in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Landelijk Kenniscentrum LVB
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht
Telefoon: +31 30 7400 400

Persoonsgegevens die wij verwerken


LKC LVB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres (ondermeer voor onze nieuwsbrief/nieuwsbrieven)
• Sector, functie en organisatie waarin u werkzaam bent
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt; voorbeelden hiervan zijn in
mail(s) aan ons, een reactie op deze website bv. in een bestelling, in
correspondentie en in telefonisch of persoonlijk contact.
• Internetbrowser en apparaat type (voor statistieken via Google Analytics)
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Gegevens van jongeren onder de 16 jaar
Alhoewel deze website ook informatief kan zijn voor jongeren, heeft onze website
niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Wanneer u van mening bent dat wij, zonder uw toestemming, persoonlijke gegevens
van uw minderjarige kind of jongere (mogelijk) hebben verzameld, kunt u altijd
contact met ons opnemen via info@kenniscentrumlvb.nl. Wij verwijderen dan deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


LKC LVB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om goederen, diensten of informatie te leveren
• Het afhandelen van bestellingen en betalingen
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatieve mailings
• Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming


Het LKC LVB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het LKC LVB) tussen zit.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Het LKC LVB bewaart uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar en nooit langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het LKC LVB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst of bewerkingsovereenkomst af,
zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens
gegarandeerd is. Het LKC LVB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast bent u gerechtigd om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door het LKC LVB en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van uw hebben via een computerbestand aan u te
verstrekken of aan een ander, zoals een door u genoemde organisatie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van u persoonsgegevens sturen naar info@kenniscentrumlvb.nl. We
verbinden hier wel een voorwaarde aan:

Kopie van uw identiteitsbewijs


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak daarbij de
volgende onderdelen in deze kopie zwart:
• uw pasfoto
• de strook met nummers onderaan het paspoort (Machine Readable Zone)
• paspoortnummer
• burgerservicenummer (uw BSN)
Dit is ter bescherming van uw eigen privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indienen van klacht


Het LKC LVB wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het LKC LVB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons op via info@kenniscentrumlvb.nl