Beleidsstage

Voor het studiejaar 2024/2025 hebben wij een beleidsstageplaats voor een masterstudent (ortho)pedagogiek, psychologie of vergelijkbare studie. 

Een stageplek voor studenten die warmlopen voor het kennisveld rondom jongeren en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Inhoud beleidsstage en bijbehorende werkzaamheden

Binnen het Landelijk Kenniscentrum LVB, AW Kajak en de VOBC vinden verschillende activiteiten en projecten plaats. Tijdens de stageperiode zul je met een groot aantal daarvan kennismaken en aan een kleiner aantal een concrete bijdrage leveren. Hieronder staan een aantal voorbeelden van werkzaamheden waaraan een actieve bijdrage geleverd kan worden.

Wat je uiteindelijk gaat doen, bepalen we met elkaar, maar het kan dus gaan om:

 • Opzetten, uitvoeren en afronden van een project over een thema dat actueel is bij onze deelnemers. Eerder is bijvoorbeeld een verkennend onderzoek gedaan naar suïcidepreventie bij mensen met een LVB. Dit bestond uit een beknopte literatuurstudie en uit verdiepende kwalitatieve interviews met experts. Dat heeft geresulteerd in dit artikel in ons tijdschrift.
 • Bijdragen aan het actualiseren van een of meer publicaties en/of themapagina’s op onze website.
 • Bijdragen aan inhoudelijke projecten van de VOBC, waar het LKC LVB aan gelieerd is, zoals over veiligheid in de OBC’s.
 • Het LKC LVB is betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten van andere universiteiten/hogescholen. Afhankelijk van het onderzoek en die rol kun je daarmee kennismaken en meedenken, bijvoorbeeld over de vertaling en implementatie van onderzoeksresultaten uit het project Kennissynthese Kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden.
 • Meehelpen voorbereiden van een online lunchsessie met 2-3 van onze deelnemers.
 • Ondersteunen bij het organiseren van ons jubileumcongres in juni 2025 en op de dag zelf.
 • Mogelijk ondersteunen bij werkzaamheden van AW Kajak, o.a. bij werkgroepen.

De diversiteit aan onderwerpen en activiteiten is groot. Concreet kun je denken aan de volgende werkzaamheden gedurende de stage:

 • Uitvoeren van literatuuronderzoek; opzetten, afnemen en verwerken van semi-gestructureerde interviews.
 • (Mee)schrijven aan een artikel of richtlijn.
 • Voorbereiden van en bijdragen aan kleinere en grotere bijeenkomsten; schriftelijke verslaglegging van (werkgroep)bijeenkomsten.
 • Bijwonen van (online) vergaderingen, webinars, congressen en andere bijeenkomsten.


Na deze stage heb je veel kennis opgedaan over een LVB: je weet wat een LVB is, maar ook wat het niet is; hoe een LVB van invloed kan zijn op het alledaagse leven van iemand en wat het vraagt van hulpverleners/professionals om een LVB te herkennen en daar vervolgens in het handelen rekening mee te houden. Daarnaast heb je je (verder) kunnen ontwikkelen op het gebied van gespreksvaardigheden, schriftelijke verslaglegging en hoe je daarin aansluit op verschillende doeleinden en doelgroepen. Jouw netwerk kun je door deze stage ook aanzienlijk vergroten.

Setting

Onze organisatie heeft op dit moment 9 medewerkers: een directeur, twee programmacoördinatoren, drie (junior) projectmedewerkers, een strategisch adviseur, een communicatieadviseur en een officemanager.

We zijn gehuisvest op de Churchilllaan 11 te Utrecht. Dinsdag is onze vaste kantoordag. De andere dagen werken we vooral vanuit huis, of soms extern, bijvoorbeeld bij de collega’s van het NJi. Vanzelfsprekend treffen we elkaar regelmatig online, via MS Teams.

Werktijden en stageperiode

Werktijden zijn in overleg te bepalen. De termijn, de duur en omvang van de stage bespreken we in overleg en zijn in overeenstemming met de eisen van de universiteit.
Onze voorkeur voor de start van de stage gaat uit naar half januari – 1 februari 2025.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 9 oktober 2024 een e-mail met jouw motivatie en CV
naar Jolanda Douma j.douma@kenniscentrumlvb.nl
en Maartje Timmermans m.timmermans@kenniscentrumlvb.nl.

Direct naar

Waar ga je stagelopen?

Een website vol om te verkennen, maar om je even snel kennis te laten maken: we zijn een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, bundelt,  toegankelijk maakt en verspreidt.

Daarbij gaat het om kennis over de ontwikkeling, opvoeding en participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij doen dat met onze deelnemers, zo’n 50 zorgorganisaties uit met name de verstandelijk gehandicaptenzorg, (kinder- en jeugd-)GGZ en jeugdzorg en we werken nauw samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Wat doen we?

Onze activiteiten variëren van o.a. het zelf initiëren van en bijdragen aan (onderzoeks)projecten, het uitgeven van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk, tot het organiseren van congressen of andere (online) bijeenkomsten en het ontwikkelen van vrij toegankelijke handreikingen en richtlijnen, e-modules en praktische tools. Hier vind je een overzicht van onze producten.

Daarnaast hebben we een actieve samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hierdoor zorgen we voor meer kennis over LVB binnen de KJP en de bredere jeugdhulp.

Onze Academische Werkplaats Kajak (AW Kajak) is in 2016 in samenwerking met KC KJP opgericht. AW Kajak richt zich op kennisontwikkeling voor betere zorg voor jeugdigen/jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. In een actieve netwerkstructuur en in werkgroepen wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding op het snijvlak van LVB en KJP. Dit heeft tot dusver geresulteerd in een aantal handreikingen, e-learnings en onderzoeksubsidies.  Wij doen deze activiteiten in nauwe samenwerking met 8 kernpartners.

Tot slot, de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) is sterk gelieerd aan het LKC LVB. Het richt zich op de diagnostiek, behandeling en ondersteuning van jongeren met een LVB en ernstige bijkomende problemen.