LVB in de samenleving

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) doen net als iedereen mee in de samenleving. Ze hebben hobby’s, gaan naar school en/of werk, reizen, wonen, hebben relaties. Maar ze hebben daarbij wel vaker ondersteuning nodig.

Om goed en zo volwaardig mogelijk te kunnen meedoen, is het belangrijk dat een LVB in de samenleving wordt (h)erkend, zeker door mensen die professioneel met hen in aanraking komen. Zodat er rekening wordt gehouden met mogelijkheden en moeilijkheden van participatie met een LVB. Wanneer er sprake is van een LVB leest u hier.

Bewust of onbewust, ook u komt waarschijnlijk vaak iemand met een LVB tegen. Want de groep mensen met een LVB is groot. Naar schatting gaat het in Nederland om 1,1  miljoen mensen met een LVB. Een exact aantal is niet bekend, dat heeft verschillende redenen:

  • Een LVB is vaak niet zichtbaar en wordt niet altijd herkend als iemand geen hulpvraag heeft, door bijvoorbeeld een steunend netwerk.
  • Het IQ van de inwoners van Nederland wordt niet bijgehouden, daarvoor geldt wel de normaalverdeling;
  • Sinds kort zijn er instrumenten beschikbaar die de beperkingen in het adaptieve functioneren kunnen meten, zoals de ABAS-3 en de ADAPT. Echter, er is nog geen onderzoek gedaan in grote groepen mensen (waaronder mensen met een LVB) naar de mate of ernst van de gemeten beperking in de adaptieve functies. De vraag is dan of we op basis van die uitkomsten kunnen spreken van een beperking in het adaptief functioneren die past bij de IQ-richtlijnen van een LVB.

Vanuit verschillende domeinen proberen onderzoekers en kennisorganisaties de groep mensen met een LVB in kaart te brengen. Om zo een indicatie te geven over de prevalentie van deze groep in met name het sociaal domein.

Aan de hand van deze onderzoeken heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB een overzicht gemaakt van cijfers en schattingen. Het gaat om grote aantallen mensen met een licht verstandelijke beperking en daarmee de noodzaak om onder meer communicatie, dienstverlening, ondersteuning en behandeling aan te passen voor deze grote groep mensen.

Onderwijs
lees meer...

In iedere bassischoolklas zit gemiddeld één moeilijk lerende leerling met een beperkt aanpassingsvermogen

Arbeidsparticipatie
lees meer...

Werk loopt uiteen van vrijwilligerswerk, een baan via een sociale werkvoorziening of een part- of fulltime baan

Dakloosheid
lees meer...

Dakloos raken is iets wat iedereen kan overkomen, maar mensen met een LVB lopen groter risico

Seksueel misbruik
lees meer...

Jeugdigen met een LVB lopen meer risico op seksueel misbruik

Psychiatrie
lees meer...

Door de kenmerken van een LVB is de kans op psychische problemen groter

Criminaliteit
lees meer...

Mensen met een LVB komen gemiddeld vaker in aanraking met justitie dan mensen zonder een LVB

Participatie
lees meer...

Door alle veranderingen in de maatschappij wordt het op veel vlakken uitdagender voor mensen met een LVB
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl