Zo thuis mogelijk opgroeien

Ook jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) moeten zo thuis als mogelijk op kunnen groeien. Vanwege de soms complexe problematiek waar deze jeugdigen en gezinnen mee te maken hebben, kan dit extra expertise vragen

Landelijke koers

De meeste jeugdigen met een LVB kunnen met passende zorg en ondersteuning thuis opgroeien. Een dekkend aanbod van (specialistische) jeugd- en gezinshulp is daarvoor van cruciaal belang. Met de landelijke koers die gaande is, maken steeds meer organisaties het hun missie om jeugdigen met een hulpvraag te ondersteunen en te behandelen in de eigen omgeving. Dat betekent dat de zorg in de huidige 24-uurszorg locaties wordt afgebouwd en dat kleinschalige woongroepen, gezinshuizen en pleegzorg en de ambulante hulpverlening een steeds grotere rol gaan spelen. Vanuit verschillende bewegingen en projecten wordt hier aandacht besteed.

De Beweging van 0 is een initiatief dat streeft naar een samenleving waarin geen enkel kind niet optimaal thuis opgroeien.

Ketenbreed Leren is een onderzoeks- en veranderproject waarin wordt geleerd van hulpverleningstrajecten en jeugdigen die specialistische zorg (hebben) ontvangen in residentiële voorzieningen.

StroomOP is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals die streven naar eerdere, snellere en beter passende hulp voor jongeren en hun ouders. In de podcast-serie wordt onderzocht hoe de hulp aan jeugdigen beter kan.

Uithuisplaatsing

Een uithuisplaatsing geldt slechts voor een specifieke groep jeugdigen met een LVB. Zij hebben vaker te maken met complexe problematiek. Hierbij kun je denken aan kind-eigen problematiek: vaak een LVB in combinatie met gedragsproblemen, trauma of bijvoorbeeld problematische gehechtheid. Daarnaast groeien deze jeugdigen vaker op in een minder stabiele gezinsomgeving waarin er sprake kan zijn van ouders met verminderde opvoedingsvaardigheden door eigen problematiek zoals een LVB-functioneren, psychische problematiek en/of verslaving of een omgeving waarin sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het huidige ambulante aanbod is niet altijd toereikend voor deze jeugdigen en gezinnen. Een mogelijke LVB wordt nog niet altijd of pas laat herkend waardoor problematiek kan verergeren en specialistische jeugd- en gezinshulp nodig is. In veel gevallen kan een uithuisplaatsing voorkomen worden wanneer een LVB tijdig herkend wordt en er gebruik wordt gemaakt van een verklarende analyse en integraal hulpaanbod (LINK LKC LVB).

Handige links voor professionals

  • De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunen professionals in hun werk met jeugdigen en ouders. In de Richtlijnen wordt ook aandacht besteed aan jeugdigen en ouders met een LVB. Kijk bijvoorbeeld eens naar de richtlijnen Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp & Uithuisplaatsing.
  • De Kenniswerkplaats Jeugd Friesland deelt op hun website een tool voor professionals waarmee zij een verklarende probleem- en krachtenanalyse kunnen maken. De tool is gebaseerd op het 7-factorenmodel.
  • Op de website Voor Jeugd & Gezin vinden professionals die werken aan het verbeteren en/of veranderen van de jeugdhulp informatie, handreikingen, factsheets en praktijkverhalen.

 

Direct naar