Handreiking Pedagogisch Klimaat gedrukte uitgave

 6,50

Productinformatie

Om het pedagogisch klimaat binnen de residentiële settings voor LVB-jeugdigen beter op de kaart te zetten en de aandacht te geven die het verdient, hebben de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) en het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) de Projectgroep Residentiële Zorg in het leven geroepen.

Hierin stond het beschrijven van de uitgangspunten van een goed pedagogisch klimaat, en hoe daar concreet vorm en inhoud aan gegeven kan worden door de begeleiders, centraal.

In deze handreiking zijn de bevindingen van de projectgroep beschreven. Het geeft de kaders aan waarbinnen door een organisatie specifiek invulling aan het pedagogisch klimaat kan worden gegeven. In eerste instantie is deze handreiking bedoeld voor gedragsdeskundigen en beleidsmakers, maar ook begeleiders kunnen deze handreiking gebruiken om te reflecteren op hun eigen handelen.

Auteur: Jolanda Douma

Handreiking Pedagogisch Klimaat