Suïcidepreventie en LVB


Over suïcidepreventie bij mensen een licht verstandelijke beperking (LVB) is nog weinig bekend. Zo wordt er bijvoorbeeld niet onderzocht of geregistreerd hoeveel mensen die suïcide plegen ook een LVB hebben. Er zijn wel aanwijzingen dat een LVB hiervoor kwetsbaarder maakt, omdat de in algemene zin geldende risicofactoren voor suïcidaliteit vaker voorkomen bij deze groep. Daarom draagt het Landelijk Kenniscentrum LVB bij aan meer aandacht voor en kennis over suïcidaliteit en een LVB.

Inzichten en aanbevelingen uit de praktijk

Om meer inzicht te krijgen in suïcidaliteit in de specialistische LVB-zorg, spraken wij met met zeven professionals in de gespecialiseerde LVB-(jeugd)zorg en de forensische LVB-zorg die zich binnen hun organisatie hebben verdiept in suïcide en suïcidepreventie. Zo verzamelden we inzichten en kennis die zijn toegevoegd aan het kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. in hoofdstuk 2: Aandachtspunten voor suïcidepreventie in de jeugd-ggz 2021, onder het kopje Specifieke groepen: autisme, LHTBI, LVB en anderen, + Licht verstandelijke beperking en suïcide.

In het voorjaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk volgt een artikel met een uitgebreidere weergave van de bevindingen uit deze interviews en uit de wetenschappelijke literatuur.

 

Studiemiddag Suïcidepreventie bij jongeren

Ook tijdens deze studiemiddag, die wij samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 18 november 2021 organiseerden, werd specifiek aandacht besteed aan jongeren met een LVB. Duidelijk werd dat in de basis veel van wat voor jongeren zonder een LVB geldt, ook van belang is voor suïcidale jongeren met een LVB, maar dat er toch ook wel een aantal bijzonderheden gelden.

“Een van de belangrijkste dingen bij suïcidepreventie is goed doorvragen. Bij jongeren met een LVB is goed checken of de cliënt de vraag begrijpt van belang, dus goed doorvragen, maar ook nagaan of het duidelijk is wat je vraagt.”

En dat het in de ondersteuning ook belangrijk is om aandacht te hebben voor het feit dat er sprake is van een LVB die niet over gaat en die het leven niet eenvoudiger maakt.

Een perspectief, het leren leven met een verstandelijke beperking. Je kan geen automonteur worden of een bediende op een terras, maar wat kan je dan wel? Hoe leer je omgaan met de pijn die het jou oplevert dat je niet bent zoals je broer?”

Ook presenteerde Petra Snip, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, Levvel5 en Levvel een casus over een meisje met een LVB en chronische suïcidaliteit.
Kijk voor het verslag en de presentaties onder aan de pagina.

Landelijke Agenda Suïcidepreventie van 113

Aandacht voor suïcidepreventie is dus zeker bij mensen met een LVB van groot belang. Om die reden heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB de Landelijke Agenda Suïcidepreventie ondertekend. Daarmee ondersteunen we onderstaande zeven doelstellingen en maken we ons hard voor het inbrengen van het LVB-perspectief.

  1. Durven en leren praten over suïcide
  2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten
  3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaaleconomische sector
  4. Bereik van specifieke doelgroepen vergroten
  5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen
  6. Barrières opwerpen voor dodelijke middelen
  7. Opzet van een landelijk lerend systeem

Factsheet

In 2022 werken we samen met 113 suïcidepreventie en Trajectum / Teunis van den Hazel aan een factsheet gericht op suïcidepreventie voor mensen met een LVB die onderdeel wordt van de reeks factsheets op de website van 113.

 

Studiemiddag suïcidepreventie
lees meer...

Studiemiddag 18 november 2021 met speciale aandacht voor jongeren met een LVB.

Kennisdossier Suïcidepreventie bij jongeren
lees meer...

Naar hoofdstuk 2: Aandachtspunten voor suïcidepreventie in de jeugd-ggz 2021, onder het kopje Specifieke groepen: autisme, LHTBI, LVB en anderen, + Licht verstandelijke beperking en suïcide. Kennisdossier Kinder en Jeugdpsychiatrie
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl