ZORG VOOR DE JEUGD PROJECTEN

Het Landelijk Kenniscentrum LVB draagt met vier projecten bij aan het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd (VWS)

Wat zijn de problemen en oplossingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking? In alle projecten staan bewustwording van en inzicht in LVB centraal. Dit is een eerste cruciale stap in volwaardige participatie van jeugdigen met een LVB aan de maatschappij. Hiermee kan veel problematiek op latere leeftijd worden voorkomen en krijgen  jongeren een beter toekomstperspectief.  Kortom: voorkomen is altijd beter dan genezen!

In de vier projecten werken we samen met partners in de zorg, met wijkteams en gemeenten, het veiligheidsdomein en het basisonderwijs en sluiten  zo veel mogelijk aan bij initiatieven in verschillende regio’s. We ondersteunen bij de opzet, uitvoering of doorontwikkeling hiervan.  We ontwikkelen daarbij diverse materialen, waaronder e-learning modules die voor iedere professional toegankelijk worden.

 


Kennisbevordering LVB in het Sociaal Domein

Vroeg)herkenning van een LVB vergroot de kans op volwaardige deelname aan de maatschappij.
Doel van dit project is om in nauwe samenwerking met professionals in wijkteams tot voor iedere professional toegankelijke middelen te komen die helpen bij:

 • Het creëren van bewustwording en herkenning van LVB
 • Bevorderen van kennis van LVB
 • Ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB in het sociaal domein

Om de kans op de juiste ondersteuning te vergroten, is (vroeg) herkenning door professionals belangrijk. Zo krijgen jongeren en hun ouders hulp die volwaardige deelname aan de maatschappij makkelijker maakt. In dit project werken we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin MEE in Zeist en MEE Rotterdam aan deskundigheidsbevordering bij professionals.  Dit doen we met behoefte inventarisatie, informatie, (online) bijenkomsten, handvatten en toolkits om een LVB eerder te herkennen en hier mee om te gaan.


Signaleren van LVB in het regulier basisonderwijs

De school kan problemen in de ontwikkeling van leerlingen vroegtijdig signaleren en daarbij passende ondersteuning bieden.

Doel van dit project is het basisonderwijs te helpen een LVB bij jeugdigen te herkennen en handvatten voor passende ondersteuning te bieden. We richten ons op drie activiteiten:

 • Bewustwording bij docenten, Intern Begeleiders en andere zorgprofessionals rondom LVB
 • (H)erkenning van jeugdigen met LVB in het basisonderwijs vergroten
 • Onderzoeken of screenings- en ontwikkelinstrumenten zoals SAF en VALT waardevol kunnen zijn in de praktijk

De school heeft door de dagelijkse interactie de kans om problemen in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig te signaleren. En daarvoor ondersteuning te bieden of zoeken. In dit project wordt samengewerkt met de GGD Amsterdam, Samenwerkingsverband Kind op 1 in de regio Goes en Samenwerkingsverband Kind op 1 Drechtsteden, om goed in beeld te krijgen welke kennis en tools scholen kunnen helpen bij vroegherkenning.


Praktijkrichtlijn jeugdigen met een LVB en (ernstige) gedragsproblematiek

Zorg voor jeugdigen in eigen omgeving heeft tegenwoordig vaak de voorkeur.
Doel van dit project is om handvatten te bieden aan professionals die werkzaam zijn met de doelgroep ‘jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen’ in de toeleiding naar gezinsgerichte ambulante zorg. We richten ons samen met de zorgprofessionals op:

 • Verbreding van de analyse van ‘de hulpvraag’ en gezinssituatie/ geschiedenis van cliënten
 • Casuïstiek ‘omdenken’: hoe kan het anders?
 • Opstellen van een handreiking ’ambulant en gezinsgericht werken’

Er komt steeds meer focus op de zorg voor jeugdigen in de eigen omgeving. Dat betekent dat zorg in 24-uurszorglocaties wordt afgebouwd en pleegzorg en gezinshuizen een steeds grotere rol gaan spelen. Ook voor jeugdigen met een LVB en (ernstige) gedragsproblemen. Dit project ondersteunt bestaande projecten in de toeleiding naar gezinsgerichte ambulante zorg. In samenwerking met Koraal en Yeph willen we casuïstiek ‘omdenken’ en/of evalueren. De casuïstiek en gesprekken met zorgprofessionals, jongeren en hun opvoeders vormen de basis van het te ontwikkelen materiaal.


LVB & uitbuiting

Jeugdigen met een LVB lopen extra risico slachtoffer of dader te worden van  criminele of seksuele uitbuiting.
Doel van dit project is om instanties in het sociaal domein bewuster te maken van de kwetsbaarheid van jongeren met een LVB voor uitbuiting en de daaruit volgende oververtegenwoordiging van deze groep in het veiligheidsdomein. Dit doen we op verschillende manieren:

 • Videoproductie mensenhandel uitbuiting en LVB in samenwerking met Koraal
 • Kennisverbreding bij zorg, veiligheidsketen en onderwijs
 • Bevorderen handelingsperspectief en samenwerking tussen zorg, veiligheidsdomein en onderwijs.

Jongeren met een LVB zijn kwetsbaarder voor uitbuiting doordat zij een achterstand hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. In dit project werken we samen met Koraal en het programma Noord-Holland Samen Veilig aan het bevorderen van bewustwording, kennis en een gezamenlijke aanpak in het sociaal domein.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl