Online studiemiddag suïcidepreventie bij jongeren

 

Donderdag 18 november

Binnen de Jeugd-GGZ en de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg komen suïcidale uitlatingen en gedragingen van jongeren vaak voor. Tegelijkertijd is er bij veel professionals sprake van handelingsverlegenheid. Hoe signaleer je suïcidaliteit en hoe ga je daar vervolgens mee om?

Doe kennis en inspiratie op, en praat mee tijdens deze online studiemiddag met extra aandacht voor jongeren met een LVB.

Wat bij suïcidepreventie in het algemeen geldt, is ook van toepassing op jongeren met een LVB.  Aanvullend hierop maakt Petra Snip deze middag een vertaalslag van de algemene preventie naar de LVB-specifieke aanpak. In een casus gaat zij in op het spanningsveld tussen de behoefte aan autonomie versus bescherming.

In de break-out-rooms kun je met andere professionals uit de Jeugd-GGZ, de LVB-jeugdzorg of gemengd kennis en ervaring uitwisselen.

 

Klik hier om je aan te melden voor deze studiemiddag.
Deelname is gratis.

Programma

13.00 Inloop en dagopening door de dagvoorzitter – Kim van Slobbe-Maijer, kinder- en jeugdpsychiater, Levvel

13.15 Samen voor minder suïcides – Saskia Mérelle, senior onderzoeker/epidemioloog, 113 Zelfmoordpreventie
In Nederland is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 2020 overleden 62 jongeren tussen de 10 en 20 jaar door zelfdoding (3,1 per 100.000 inwoners). Bijna een op de tien jongeren (9,7%) tot 23 jaar kreeg dat jaar enige vorm van jeugdzorg, variërend van ambulante zorg tot ziekenhuisopname. Hoewel suïcide binnen de jeugdzorg relatief zeldzaam is, komen suïcidepogingen, suïcidegedachten en zelfbeschadiging zeer vaak voor. Daarom is suïcidaal gedrag een belangrijk aandachtspunt voor hulpverleners in de jeugdzorg. Daarnaast is de impact van suïcidaal gedrag op naasten groot. Het terugdringen van suïcides en suïcidaal gedraag is complex en vergt een lange adem, maar suïcidepreventie is mogelijk. Deze lezing gaat in op epidemiologische trends en een effectieve aanpak van suïcidepreventie, waarbij ook de hulplijn en andere diensten van 113 Zelfmoordpreventie aan bod komen.

13.35 Suïcidaliteit in de adolescentie – Jeroen Steenmeijer, (kinder- en jeugd)psychiater | geneesheer-directeur, GGz Centraal
Suïcidaal gedachten komen veel voor, zeker bij jongeren. Waarom zien we dit nu vooral bij adolescenten en niet bij kinderen? En hoe ontstaan suïcidale gedachten? Jeroen Steenmeijer bespreekt dit half uur de belangrijkste theorieën, maar ook hoe je deze kennis in de praktijk toepast. Hoe voer je het gesprek? Wat zeg je wel en wat doe je vooral niet?

14.10 Pauze

14.20 Dialoog tussen een ervaringsdeskundige en behandelaar – Carlijn Mol, ervaringsdeskundige & Jacquelijne Schraven, klinisch psycholoog-psychotherapeut, Altrecht jeugd
Carlijn en Jacquelijne staan stil bij de ervaringen, knelpunten en dilemma’s die worden ervaren in het behandelen van suïcidaliteit. Zij gaan in op werkzame en niet werkzame strategieën.

15.00 Luister je wel naar mij? Van ernstige vrijheidsbeperking naar een hoog risicobeleid in de zorg voor een cliënte met een licht verstandelijke beperking en chronische suïcidaliteit – Petra Snip, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, Levvel5 en Levvel.
Deze bijdrage gaat over Anne van 19 jaar oud, functionerend op licht verstandelijk beperkt (LVB) niveau, die sinds 2,5 jaar op een driemilieusbehandelvoorziening van een orthopedagogisch behandelcentrum verblijft. Kort na opname blijkt Anne chronisch suïcidaal, hetgeen zich uit in ideaties, zeer ernstige en frequente automutilatie en suïcidepogingen. Vanuit de wens om Anne in leven te houden wordt het eerste half jaar ingezet op onvrijwillige zorg met een periode 1-op-1 begeleiding. Als de problematiek niet verbetert, wordt de keuze gemaakt om een hoog risicobeleid te voeren, die haar behoefte aan autonomie ondersteunt. Vanaf dat moment wordt er geen, zelfs niet in de meest diepste dalen onvrijwillige zorg meer toegepast. Petra licht dit traject toe en zet uiteen wat dat heeft opgeleverd voor Anne en het behandelteam. Kan en mag je dat wel doen bij een cliënte functionerend op LVB-niveau en hoe doe je dat dan?

15.40 Intermezzo/pauze

15.50 Jeugdzorgbrede werkwijze suïcidepreventie: wat is al ontwikkeld en wat kunnen we verwachten in de nabije toekomst – Anita Jansen, projectleider van ‘In Contact Blijven, terugdringen suïcide JeugdzorgPlus’ en van ‘Jeugdzorg Brede werkwijze suïcidepreventie, onderdeel van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 pijler 5C’, StroomOP (Jeugdzorg Nederland) en 113 Zelfmoordpreventie.
De afgelopen twee jaar hebben Jeugdzorgplus-instellingen in gezamenlijkheid gewerkt aan verbetering van suïcidepreventie in de ‘gesloten’ jeugdzorg. Vanuit een lerend netwerk zijn een leidraad suïcidepreventiebeleid, basistrainingen en een registratie & monitor ontwikkeld. In regelmatige bijeenkomsten van het lerend netwerk worden thema’s en dilemma’s gezamenlijk verkend. Dit geheel wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid naar J-GGZ, Jeugd- & opvoedhulp en LVB-zorg via de landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. Daar wordt nu een plan voor uitgewerkt. Anita geeft in haar presentatie een kort overzicht van wat al ontwikkeld is, en eventueel gedeeld kan worden, en wat nog verwacht kan worden in de nabije toekomst.

16.00 Afsluiting door de dagvoorzitter

16.15 Netwerkbijeenkomsten in break-out-rooms rondom de jeugd-ggz, LVB-(jeugd)zorg of gemengd

Donderdag 18 november 2021 komen deze en meer vragen aan bod tijdens deze online studiemiddag georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en het Nederlands Jeugdinstituut. 

Voor wie?

Professionals uit de Jeugd-GGZ en gespecialiseerde LVB-(jeugd)zorg zijn van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Ook professionals uit de bredere jeugdhulp zijn welkom. 

De middag staat in het teken van zowel kennisoverdracht als ervaringen uitwisselen en contacten leggen. 

Volg ons en blijf op de hoogte

Landelijk Kenniscentrum LVB
>> website, nieuwsbriefLinkedIn

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
>> nieuwsbriefLinkedIn

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl