Melden, Samenwerken en Registreren

Meldingen van mensenhandel en loverboypraktijken dienen op de juiste plek terecht te komen. Vervolgens moet er adequate actie worden ondernomen. Samenwerking tussen instanties en organisaties is daarbij essentieel.

MELDEN VAN SIGNALEN
Er zijn verschillende mogelijkheden om vermoedens en signalen te melden en te bespreken, lokaal en landelijk. Omstanders en professionals kunnen bij meldpunten terecht met vragen en signalen. Niet alleen vrienden, familieleden, buren, onderwijsmedewerkers, maar ook bijvoorbeeld horecamedewerkers kunnen omstander zijn. Professionals die met jongeren werken doen een melding via de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  Bij sommige meldpunten kunnen ook signalen van daders worden gemeld.

MELDPUNTEN

SAMENWERKING
De politie, het Openbaar Ministerie, verpleegkundigen en artsen werken samen aan de aanpak van mensenhandel. Onderling overleg en kennis van elkaars werkwijze zijn daarbij onontbeerlijk. Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) biedt uitgebreide informatie over deze samenwerking: website van het CCV

Ook als een jongere uit een instelling vermist wordt is een goede samenwerking cruciaal. Hoe professionals de samenwerking met politie en OM in de regio tot stand kunnen brengen staat in onderstaande handreiking. De handreiking biedt daarnaast informatie over hoe men samen met het slachtoffer haar netwerk in kaart brengt nadat contact en vertrouwen zijn opgebouwd.

Handreiking Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie?

SPECIALE POLITIETEAMS
Bij signalering van seksuele uitbuiting of mensenhandel, of bij het vermoeden ervan, kunt u ook contact opnemen met de wijkagent of de mensenhandel rechercheur bij de politie in uw regio.
Twee teams houden zich specifiek bezig met mensenhandel.

  • AVIM: Bij de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel werkeN gecertificeerde medewerkers en rechercheurs.
  • EMM: Het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) is een tactisch samenwerkingsverband van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Koninklijke Marechaussee (Kmar) en de Nationale Politie. Het doel van het EMM is het uitwisselen en coördineren van informatie en expertise en het genereren van een actueel beeld, nationaal en internationaal, over aard, ernst en omvang van mensenhandel en mensensmokkel.

AANGIFTE DOEN
Niet alle slachtoffers willen aangifte doen vanwege angst voor, of loyaliteit aan, de dader. Aangifte doen is ook niet in alle gevallen gewenst of nodig.

Lees meer in de Handreiking Hoe zorg je voor goede samenwerking met politie en justitie?

ZORG VOOR EEN AUTHENTIEKE VERKLARING
Wanneer het slachtoffer overweegt aangifte te doen, dient een hulpverlener zich te realiseren dat zijn of haar rol de waarneming en beleving van het meisje met betrekking tot de gebeurtenissen kan beïnvloeden. Dit heeft, los van de therapeutische waarde, als risico dat de aangifte minder waardevol wordt. Bevraag het slachtoffer dus niet teveel over het mogelijke delict voorafgaande aan een aangifte bij de politie. Het is voor de opsporing belangrijk dat de betrokkene een zo authentiek mogelijke verklaring aflegt. Beïnvloeding van de verklaring door ouders, hulpverleners en/of betrokkenen dient beperkt te blijven.

FORENSISCH MEDISCH ONDERZOEK
Het is belangrijk dat het Centrum Seksueel Geweld snel medische en psychologische hulp kan bieden. Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) maakt daar onderdeel van uit. Een FMO na kindermishandeling of seksueel kindermisbruik dient met de juiste forensisch medische expertise te worden uitgevoerd.
Meer over de werkwijze: Kwaliteitscriteria Forensisch Medisch Onderzoek en de Werkinstructie Forensisch Medisch Onderzoek.

Aandachtspunten voor gemeenten en wijkteams met betrekking tot melden: Nederlands Jeugdinstituut.