PROJECT LOVERBOYSLACHTOFFERS LVB/GGZ

Meisjes en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen hebben een verhoogde kans om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft voor deze doelgroep in 2016 het Project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ uitgevoerd. Dat gebeurde in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en JeugdpsychiatrieVereniging Gehandicaptenzorg NederlandGGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC).

WERKWIJZE

Uitgangspunt van het project waren de resultaten en adviezen van de “Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” van de commissie Azough. De door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde handreikingen voor die aanpak zijn tijdens het project Loverboyslachtoffers door het Landelijk Kenniscentrum LVB tegen het licht gehouden.
Bestaande NJi handreikingen zijn door het Kenniscentrum LVB toegespitst op jongeren met een LVB en/of psychische problemen. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkeld. Alle handreikingen die in het project aan de orde kwamen waren gericht op de signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), opvang en hulp aan slachtoffers van loverboys/mensenhandel.
Het project is financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De herziene Handreikingen

DOEL

De basis van het project vormden de kennis en behoefte van de professionals uit de LVB/GGZ sector.
Met de resultaten van de commissie Azough als uitgangspunt zijn de kennis, vragen, wensen en behandelmethoden van professionals eerst nauwgezet en actief geïnventariseerd. Het project was gericht op de verbetering en verdere professionalisering van de signalering, registratie, opvang, behandeling en preventie van loverboyslachtoffers met een LVB en/of  psychische problemen. Een andere belangrijke activiteit was de verspreiding van de ontwikkelde handreikingen onder professionals en het stimuleren van het daadwerkelijke gebruik ervan.

RESULTAAT

De handreikingen en aanbevelingen van het Project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ zijn gepresenteerd tijdens een drukbezochte conferentie onder voorzitterschap van Naima Azough in februari 2017. Ze zijn bestemd voor alle professionals die te maken hebben met jongeren met loverboyproblematiek. Ook voor gemeenten zijn de resultaten bruikbaar en nuttig.
De kennis die het project opleverde vindt u in de onderstaande vensters gerangschikt naar onderwerp.

ANDERE PROJECTEN

Naast het project van het Landelijk Kenniscentrum LVB voerde het NJi een project uit dat zich richtte op de rol van gemeenten bij loverboy/mensenhandel problematiek. Dat leverde een checklist voor gemeenten op.

Regioplan voltooide het Onderzoek naar Jongens en Loverboyproblematiek. Dit project is tussen mei en oktober 2016 uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS.

Informatie: Erie Merkus, e.merkus@vobc.nu of 030 – 7400400.