Projectplan Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Het Landelijk Kenniscentrum LVB levert concrete bijdragen aan de uitvoering van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd van het ministerie van VWS en J&V, de VNG, cliëntorganisaties en branches. Onze activiteiten zijn gebundeld in een projectplan en bevat vier (deel)projecten. De uitvoering van het projectplan loopt tot en met 2021 en wordt uitgevoerd met subsidie van VWS.

Een thema dat centraal staat in alle vier de onderdelen is bewustwording. Bijvoorbeeld het creëren van bewustwording bij sociale teams, jeugdgezondheidszorg en onderwijs over een licht verstandelijke beperking (LVB) die onderliggend kan zijn bij (gedrag)problematiek, of bewustwording bij professionals over de mogelijkheid om jeugdigen met een LVB en (ernstige) gedragsproblemen zo thuis mogelijk op te laten groeien, anderzijds ook bewustwording over mensenhandel problematiek wat ook voorkomt onder jeugdigen met een LVB.

In de uitvoering van deze deelprojecten kijken we naar nieuwe en bestaande initiatieven in verschillende regio’s, en ondersteunen wij bij de uitvoering of doorontwikkeling hiervan. We werken samen met partners in de zorg, gemeenten, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, politie en justitie

Het projectplan bestaat uit onderstaande deelprojecten.

Sociaal domein/jeugdgezondheidszorg

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft samen met haar leden (instanties in de jeugd[LVB]zorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg) een werkwijze waarin kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring met elkaar worden verbonden. Een belangrijk uitgangspunt is dat er voor kinderen en (jong)volwassenen die functioneren op het niveau van een LVB een perspectief is en kansen op volwaardige maatschappelijke participatie. Voor het realiseren van die maatschappelijke participatie is tijdige herkenning en ondersteuning een eerste stap. Door preventie is veel problematiek op latere leeftijd te voorkomen en daarmee ook het beroep op maatschappelijke voorzieningen. Dit project zet daar op in.

Het doel van dit project is om bewustwording te creëren rond LVB, bevorderen van kennis over LVB, herkenning en bieden van passende ondersteuning voor jeugdigen en jongvolwassenen met LVB in het sociaal domein. Samen met twee regio’s bekijken we hoe we een deskundigheidsbevordering kunnen uitvoeren om de professionals informatie, handvatten en tools te geven om een LVB eerder te herkennen en hier mee om te gaan. Middelen die we hiervoor kunnen inzetten zijn informatiebijeenkomsten, workshops en/of casuïstiekbesprekingen. Tot slot wordt de deskundigheidsbevordering gedigitaliseerd naar een vrij toegankelijke E-learning.

In de handreiking ‘Jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking’ staat veel informatie over een LVB en hoe er door professionals hier zo goed mogelijk bij aangesloten kan worden.

Voor dit project zijn we op zoek naar wijkteams / teams binnen de jeugdgezondheidszorg die willen meedoen in dit project. Bij vragen of interesse in dit project kan contact opgenomen worden via info@kenniscentrumlvb.nl

 Vroeg herkenning in het regulier basisonderwijs

Ook in het regulier basisonderwijs geldt dat tijdige herkenning van het functioneren op LVB-niveau kansen biedt voor het realiseren van maatschappelijke participatie. De school is één van de cruciale partijen om problemen in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig te signaleren en ondersteuning te bieden of zoeken. Dit project zet daar op in.

Om de bewustwording omtrent LVB-gerelateerde problematiek te vergroten bij docenten en intern begeleiders (ib’ers) en andere zorgprofessionals is er speciaal voor mensen die werkzaam zijn in het regulier basisonderwijs de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) en de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam. Door de inzet van de SAF kan de docent of ib’er die de leerling goed kent, screenen op beperkingen op het gebied van adaptieve vaardigheden (conceptuele, sociale en praktische beperkingen). De afname van de VALT leidt tot een uniek ontwikkelingsprofiel met duidelijke sterke en zwakke kanten van de desbetreffende leerling.

Het doel van dit deelproject is dat door middel van het inzetten en oefenen met het screeningsinstrument SAF en het vervolgonderzoek met behulp van de VALT specialistische kennis kan worden opgedaan en gedeeld over (h)erkenning en passende ondersteuning van jeugdigen met LVB.

Daarnaast willen we kijken naar hoe deze tools en kennis het beste in de praktijk ingezet kunnen worden middels een implementatieonderzoek/procesevaluatie.

Meer informatie over de SAF en VALT is hier te vinden.

Voor dit project zijn we op zoek naar basisscholen die willen meedoen in dit project.

Bij vragen of interesse in dit project kan contact opgenomen worden via info@kenniscentrumlvb.nl.

Praktijkrichtlijn over jeugdigen met een LVB en (ernstige) gedragsproblematiek

De afgelopen jaren is er meer focus komen liggen op de zorg voor jeugdigen in diens eigen omgeving. Dat betekent dat er een trend is ingezet waarbij het aantal bedden in 24-uurszorglocaties wordt afgebouwd en waarbij pleegzorg en gezinshuizen een grotere rol (gaan) spelen. Dit geldt ook voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen. De afgelopen jaren is er door verschillende kenniscentra en instituten meer aandacht gekomen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Dit draagt bij aan een verbetering in de zorg aan deze jeugdigen. Ons project wil daar een steentje aan bijdragen.

Het doel van het project is om een richtlijn te ontwikkelen die handvatten kan bieden aan professionals (in opleiding) die werkzaam zijn met de doelgroep ‘jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen’ in de toeleiding naar gezinsgerichte ambulante zorg. In samenwerking met drie praktijkinstellingen/regio’s willen we casuïstiek ‘omdenken’ en/of evalueren. De casuïstiek en gesprekken met jongeren en opvoeders vormen de inhoud van de praktijkrichtlijn.

De praktijkrichtlijn is na afronding van het deelproject vrij toegankelijk beschikbaar voor professionals.

Slachtoffers van mensenhandel/loverboys met een LVB

Jeugdigen die functioneren op LVB-niveau zijn vaak lastig te herkennen en kunnen te maken hebben met complexe problematiek. Een vorm van complexe problematiek is het (potentiële) slachtofferschap van mensenhandel. Jeugdigen met een LVB zijn makkelijke slachtoffers voor mensenhandelaren omdat zij meer kwetsbaar zijn dan andere jeugdigen, doordat zij een achterstand hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied. In dit project willen we instanties helpen de ogen te openen voor LVB & mensenhandel/loverboyproblematiek.

In 2016/2017 heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB, in samenwerking met brancheorganisaties en kennisinstituten, het project ‘Loverboyslachtoffers  LVB/GGZ’ uitgevoerd. Daarbij is gebleken dat de toepassing van de ontwikkelde expertise en handreikingen in de praktijk nog verder ondersteund en gestimuleerd moet worden. Op basis van deze behoefte aan verdere ondersteuning en deskundigheidsbevordering worden vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB met samenwerkingspartners vervolgactiviteiten uitgevoerd gericht mensenhandel en niet enkel loverboyproblematiek. Binnen dit deelproject staan drie activiteiten centraal:

  • Landelijk aandacht geven aan mensenhandel/seksuele uitbuiting en LVB door middel van een minisymposium in samenwerking met Koraal.
  • Activiteiten gericht op zorginstellingen in het vergroten van de kennis en bewustwording over mensenhandel en jeugdigen met een LVB.
  • Het vergoten van kennis over LVB bij partijen (zoals politie en justitie) die werken aan het in kaart brengen/behandelen/terugdringen van mensenhandel problematiek.