Project ‘Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB’

Gedegen diagnostisch onderzoek is belangrijk om te bepalen welke behandeling of interventie ingezet moet worden. Bij voorkeur wordt dit onderzoek uitgevoerd bij de persoon met een LVB zelf. Hij kan immers zelf het beste inzicht geven in zijn mogelijkheden, gevoelens en gedachten. Vroeger werd echter verondersteld dat zij geen betrouwbare informatie konden geven, omdat ze de vragen niet goed zouden begrijpen en hun antwoorden niet konden verwoorden. In de afgelopen decennia heeft wetenschappelijk onderzoek echter aangetoond dat mensen met een LVB wel degelijk op betrouwbare wijze vragen over zichzelf kunnen beantwoorden als er maar rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de LVB.

Om inzicht in te krijgen in deze kenmerken en hoe daar op aangesloten kan worden in de ontwikkeling en afname van diagnostische instrumenten hebben we het initiatief genomen om daarnaar onderzoek te doen.

Dit onderzoek bestond uit (1) een uitvoerige literatuurstudie; (2) een inventarisatie en bestudering van diagnostische instrumenten die voor mensen met een LVB zijn ontwikkeld; (3) semi-gestructureerde interviews met (a) de ontwikkelaars van de geïnventariseerde instrumenten en (b) totaal 10 gedragdeskundigen, klinisch neuropsychologen en een psychodiagnostisch medewerker die alle ervaring hebben met diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB. De hieruit verkregen informatie en aanbevelingen zijn getoetst aan de wetenschappelijke literatuur.
De integratie van de resultaten uit de deelonderzoeken leidde tot de conceptversie van de richtlijn. Die is voorgelegd aan alle geïnterviewde deskundigen. Hun feedback is wederom getoetst aan de wetenschappelijke literatuur waarna de definitieve richtlijn is opgesteld.

In de Richtlijn worden de belangrijkste kenmerken van mensen met LVB beschreven in relatie tot hun bijdrage aan diagnostisch onderzoek. Vervolgens beschrijven we de mogelijke gevolgen van die kenmerken voor de diagnostische setting, inhoud en formulering van de vragen en het antwoordformat. Tot slot doen we aanbevelingen over hoe hierop aangesloten kan worden in de ontwikkeling en afname van een diagnostisch instrument bij mensen met een LVB.

In juli 2012 is de Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB verschenen. Meer informatie hierover vindt u hier.

De Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB is nauw verbonden met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB uit 2011. Met beide publicaties beogen we een bijdrage te leveren aan het effectief behandelen van probleemgedrag en/of het vergroten van vaardigheden van mensen met een LVB.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl