Herkennen van LVB in de GGZ en van GGZ-problematiek in de LVB-zorg

Uit onderzoek blijkt dat rond de 40% van de patiënten in de GGZ  functioneert op het niveau van een licht verstandelijke beperking (LVB). Het komt dus vaker voor dan over het algemeen in de GGZ wordt gedacht. Als een LVB niet wordt herkend, is de kans van slagen van de behandeling klein en kan het zelfs een tegenovergesteld effect hebben, omdat bejegening, diagnostiek, behandeling niet aansluiten bij een LVB.

Herkennen van een LVB in de GGZ is daarom van groot belang.

Maar ook het niet herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB in de LVB-zorg kan negatieve gevolgen hebben voor de cliënt. Als dit ertoe leidt dat die persoon niet voor deze psychische problemen behandeld wordt, kan dit leiden tot verergering van de problemen en een grotere lijdensdruk.

Ook het herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB is om die reden van belang voor adequate diagnostiek en behandeling.

Om de herkenning in beide zorgsectoren te bevorderen en de handelingsverlegenheid op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling te verminderen, is een overzicht gemaakt van belangrijke informatiebronnen.

We streven niet naar volledigheid, maar willen vooral die bronnen vermelden die juiste en relevante informatie verstrekken over een specifiek onderwerp. De opgenomen informatie bestaat vooral uit links naar websites en naar publicaties die te downloaden of te bestellen zijn en we verwijzen ook naar e-learnings.

We richten ons in dit overzicht met name op volwassenen met een LVB en psychische problematiek. Voor informatie over jeugdigen, verwijzen we naar Academische Werkplaats Kajak.

Werkwijze

Om te komen tot dit overzicht heeft de werkgroep eerst een lijst samengesteld van mogelijke bronnen op het internet, die aangedragen zijn door leden van de Kennisgroep LVB en GGZ van het Landelijk Kenniscentrum LVB en door (andere) deelnemers van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Hierna is deze lijst via een internetconsultatie en vervolgens in een online bijeenkomst met deze en andere deskundigen doorgenomen en zijn de bronnen getoetst aan de hand van de criteria correctheid, relevantie en bruikbaarheid. Dit overzicht is niet af en de opgenomen bronnen zullen met enige regelmaat worden gecontroleerd op relevantie en updates, maar ook worden aangevuld met nieuwe bronnen.

Suggesties voor wijzigingen of aanvullen kunnen gemaild worden naar Jolanda Douma via de knop ‘Contact opnemen’ aan de rechterkant van deze pagina.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl