Thema 1. Herkennen van LVB in de GGZ en van en GGZ-problematiek in de LVB-zorg

Het niet herkennen van een LVB in de GGZ resulteert vaak in een onjuiste bejegening, diagnostiek, behandeling, etc. Echter blijkt uit onderzoek dat rond de 40% van de patiënten in de GGZ functioneert op het niveau van een LVB. Het komt dus vaker voor dan over het algemeen binnen de GGZ verwacht wordt. Als daar niet op aangesloten wordt, is de kans van slagen van de behandeling klein en kan het zelfs een tegenovergesteld effect hebben dan beoogd. Herkennen van een LVB in de GGZ is dus van groot belang. Maar het gaat dus ook om het stuk erna, dus met de LVB rekening houden in de bejegening, diagnostiek en behandeling.

Maar ook het niet herkennen van psychische problematiek bij cliënten met een LVB in de LVB-zorg kan negatieve gevolgen hebben voor de cliënt. Als dit ertoe leidt dat die persoon niet voor deze psychische problemen behandeld wordt, kan dit leiden tot verergering van de problemen en een grotere lijdensdruk. Ook het herkennen van deze problemen bij cliënten met een LVB is dus van belang om vervolgens adequaat diagnostiek hiernaar te doen en het vervolgens te behandelen.

Binnen de LVB-zorg zou dus aandacht moeten zijn voor het signaleren van psychische problemen en binnen de GGZ voor het signaleren van een LVB. Op basis van de reacties tijdens de drie bijeenkomsten, blijkt dat al bij een aantal organisaties een aanbod ligt dat ingekocht kan worden door verschillende partijen. Dat loopt uiteen van bijscholingen over wat een LVB is tot leerlijnen over psychische problemen bij mensen met een LVB. Maar vaak genoeg is dit er niet, of is dit niet bekend of wordt er geen aandacht aan besteed.

Aandacht voor LVB en GGZ binnen opleidingen

De aandacht die besteed wordt aan de combinatie LVB en GGZ-problematiek binnen de verschillende opleidingen (basisopleiding en gespecialiseerde na- of bijscholingen) en de insteek en inhoud ervan lijken zeer wisselend. Sommige nieuwe professionals krijgen er wel iets van mee, maar anderen niet.

Maar het gaat niet alleen om aanstaande professionals. Er moet ook aandacht voor de werkvloer (begeleiders – direct of indirect, in zowel de LVB-zorg als de GGZ). Ook voor hen zouden er bij- of nascholingen moeten zijn wat betreft herkenning en bejegening. Organisaties zijn geneigd om zelf dit soort scholingen te ontwikkelen, terwijl er wel al e.e.a. ontwikkeld is.

Opdracht deze werkgroep

Het aanbod voor aanstaande en huidige professionals is erg versnipperd en men weet niet van elkaar wat er precies al ontwikkeld is. Maar ook, niet alles mag openbaar gemaakt worden, om zo van elkaar te leren, maar bij een aantal organisaties wordt daar wel al minder moeilijk over gedaan.

Om inzicht te krijgen in welke mate huidige en aanstaande professionals in de GGZ en LVB-zorg opgeleid worden over de combinatie LVB en psychische problemen en om na te gaan of deze kennisgroep zelf iets zou moeten ontwikkelen, worden de volgende activiteiten ondernomen.

  • Allereerst inventariseren, bundelen en openbaar maken van wat al is ontwikkeld op het gebied van herkennen van een LVB in de GGZ en van psychische problemen in de LVB-zorg.
  • Met elkaar kritisch bekijken wat er ontwikkeld is (op verschillende niveaus, plekken en thema’s), zodat er ook een uitspraak gedaan kan worden over de kwaliteit van de inhoud.
  • Als bepaalde thema’s missen, hier dan een aanbod op ontwikkelen.

Verschillende professionals uit beide zorgsectoren gaan hiermee aan de slag onder aansturing van Jeanet Nieuwenhuis (Psychiater en LVB-onderzoeker bij VGGNet).

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl