Jongeren (meisjes en jongens) met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys/mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft het project Loverboyslachtoffers LVB/GGZ uitgevoerd. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Wij willen met dit traject komen tot een betere preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys/mensenhandel.
Het was enerzijds een verdieping en een gericht vervolg op de resultaten uit de “Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd” voortkomend uit het actieplan “Hun verleden is niet hun toekomst” van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben we in dit project tegen het licht gehouden. We maken de bestaande NJi-instrumenten op maat en/of ontwikkelen andere instrumenten voor professionals die werken met meisjes en jongens met een LVB en/of psychische problemen. De bestaande instrumenten zijn gericht op signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en justitie, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), opvang en hulp aan slachtoffers.
Anderzijds richtte het project zich op borging van het daadwerkelijk gebruik van alle instrumenten: zowel van de instrumenten die in dit traject worden ontwikkeld als van de instrumenten die in een eerder stadium zijn ontwikkeld. Het project werd financieel ondersteund door het Ministerie van VWS.

Projectaanpak

In dit project stond de kennis en de behoefte van de professionals uit de LVB/GGZ sector centraal. We hebben hen actief betrokken en hebben hun kennis, vragen, wensen en in het veld ontwikkelde instrumenten opgehaald middels consultatie en expertmeetings. Professionals kunnen deze resultaten benutten voor jongeren in zorg met (een vermoeden van, een verhoogd risico op of daadwerkelijke) loverboyproblematiek. Deze resultaten kunnen ook worden gebruikt bij de preventie, registratie en signalering van jongeren met LVB/GGZ-problematiek in het sociaal gemeentelijk domein. Middels regiobijeenkomsten en een eindconferentie (op 16 februari 2017) hebben we actief bijgedragen aan verdere toerusting en implementatie van de instrumenten ten behoeve van het zorgveld en het gemeentelijk domein.
Het voorzitterschap was wederom in handen van Naima Azough. Naast ons project is het NJi gestart met borging van de al ontwikkelde instrumenten in het gemeentelijk domein. Regioplan doet onderzoek naar jongens en loverboyproblematiek (van mei tot oktober 2016). Zij ontvangen eveneens subsidie van het ministerie van VWS. We volgen de ontwikkelingen en benutten waar mogelijk de resultaten voortkomend uit het NJi-project en onderzoek van Regioplan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erie Merkus: e.merkus@vobc.nu of 030 – 7400400.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op