De Landelijke Werkgroep Diagnostiek van het Landelijk Kenniscentrum LVB in Utrecht
heeft als doel om de diagnostiek voor adaptief kwetsbare kinderen en jongeren te
optimaliseren.

Daartoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
1. Het screenen van bestaande diagnostische instrumenten op de geschiktheid voor deze
doelgroep en waar nodig het beschrijven van aanpassingen die nodig zijn voor een
verantwoord gebruik; de klinische ervaring van de deelnemers aan de Landelijk
Werkgroep is hierbij leidend. De beschrijvingen worden in een 
database opgenomen.
2. Het verzamelen van klinische data om de geschiktheid van diagnostische instrumenten
voor de doelgroep op basis van statistische analyses te beoordelen.
3. Het beschrijven van een theoretisch model dat als basis voor de klinische diagnostiek bij
de doelgroep kan fungeren.

Het uiteindelijke doel is het komen tot een theoretische gefundeerde en handelingsgerichte
diagnostiek voor adaptief kwetsbare kinderen en jongeren.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op