LIRIK staat voor Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid en dient ter ondersteuning van de professionele beoordeling van de veiligheid van jeugdige cliënten. De LIRIK is in 2007 ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut met en voor de Bureaus Jeugdzorg. De LIRIK kan ingezet worden in situaties waarin sprake is van een onveilige opvoedingssituatie. Door de informatie die uit de LIRIK komt kan een veiligheidsplan gemaakt worden en kan de voortgang van geboden hulp gemonitord worden.

Organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan cliënten met een LVB zouden ook de LIRIK in willen zetten voor kinderen met een LVB die thuis verblijven en ambulante hulp krijgen. Het was echter niet duidelijk of de LIRIK in de huidige vorm wel voldoende bruikbaar, betrouwbaar en valide is voor deze cliënten. Het Nederlands Jeugdinstituut is daarom i.s.m. het Landelijk Kenniscentrum LVB en MEE Nederland een onderzoek hiernaar gestart. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft subsidie voor dit project toegekend.

Het project heeft van half augustus 2012 tot oktober 2013 gelopen en is onlangs afgerond. De volgende organisaties namen hieraan deel: Gastenhof (Koraal Groep), Promens Care, Amarant, Pluryn, Pameijer, MEE Utrecht, Gooi & Vecht en de Meent Groep. 

Er is een literatuurstudie uitgevoerd naar specifieke risico- en beschermende factoren voor mishandeling en verwaarlozing van kinderen door hun ouders. Daarnaast zijn locaties van de bovengenoemde organisaties getraind in het gebruik van de LIRIK en is hen gevraagd hun ervaringen met de LIRIK te delen en suggesties voor verbetering aan te dragen.

Uit de ervaringen en feedback van gebruikers bij 8 instellingen blijkt dat de LIRIK goed inzetbaar is voor het inschatten van de kindveiligheid en de risico’s op kindermishandeling bij cliënten met een (L)VB. Dit geldt zowel voor jeugdigen, als voor ouders. Er zijn ook veel inhoudelijke suggesties gedaan voor de verbetering van de LIRIK en bijbehorende toelichting. De meeste suggesties gelden voor de LIRIK in het algemeen en zijn niet specifiek voor de (L)VB-doelgroep. Het Nederlands Jeugdinstituut neemt deze aanbevelingen daarom mee in de herziene LIRIK die begin 2014 wordt verwacht. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan specifieke aandachtspunten voor gebruik bij (L)VB-cliënten.

Alle 8 deelnemende instellingen staan positief tegenover de invoering van de LIRIK en overwegen deze te gaan gebruiken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Als belangrijke aanbevelingen voor succesvolle implementatie worden genoemd: heldere werkafspraken en inbedding in het primaire proces, goede introductie van en scholing in de LIRIK, aandacht voor bespreking van de LIRIK met cliënten, intercollegiaal bespreken van de LIRIK, een goed werkbare digitale versie en een implementatieplan.

Onlangs zijn de resultaten uit dit onderzoek openbaar gemaakt. Het volledige onderzoeksrapport is HIER te downloaden.


 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op