Regionale initiatieven voor de opvang en begeleiding van jonge ouders met een LVB

Ontwikkelingen initiatiefgroep Begeleiding Jonge Ouders met een LVB

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionale initiatieven voor de opvang en begeleiding van jonge ouders met een LVB

Een overzicht van Regionale initiatieven

Regio Achterhoek / Gelderland

Regio Almere

Regio Friesland

Regio Gelderland

Regio Gelderland / Arnhem

Regio Groesbeek / Nijmegen

Regio Haaglanden

Regio Oss

Regio Oss Zuid - Ambulante begeleiding jonge ouders met een LVB.

Regio Tilburg en omgeving

Regio Twente

Regio Utrecht / Amersfoort

Regio Utrecht

Regio Zuidoost Brabant

Regio Zuid-Holland

Regio Zwolle

Dit overzicht is naar alle waarschijnlijkheid niet compleet. Mocht u kennis hebben van andere initiatieven dan willen we u vriendelijk verzoeken dit aan ons kenbaar te maken door DIT FORMULIER in te vullen en te mailen naar Jolanda Douma, onderzoekscoördinator van het LKC LVB, j.douma@kenniscentrumlvb.nl.

Hieronder volgt nog een overzicht van andere initiatieven voor opvang en begeleiding van jonge ouders met een LVB die online gevonden zijn.

Overzicht van moeder-kindhuizen in Nederland

Regio Amsterdam – Cordaan- Moeder- en kindteam

Regio Amsterdam – Philadelphia Ouder en Kind Bruins Slotstraat

Regio Amsterdam, mogelijk niet specifiek voor LVB-moeders

Regio Almere – Flevoland

Regio Assen/Hoogeveen - Geeuwenbrug Jade-zorg

Regio Bergen op Zoom – SDW

Regio’s Breda-Hoogvliet-Udenhout - ASVZ – Woonproject voor ouders en kinderen

Regio Dordrecht

Regio Gouda - Gemiva – ouder-kindproject Leliepark

Regio Heemstede

Regio Lelystad - Flevoland Triade

Regio Limburg

Regio Midden-Brabant - Kompaan en De Bocht

Regio Oss – Dichterbij - Trainingshuis moeder en kind

JSO heeft ook een landelijke inventarisatie gedaan van initiatieven voor opvang en begeleiding van (jonge) ouders met een LVB.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ontwikkelingen initiatiefgroep Begeleiding Jonge Ouders met een LVB

In het najaar van 2010 heeft het Landelijk Overleg van Jonge Moedercentra het Landelijk Kenniscentrum LVB benaderd om samen een methodiek te ontwikkelen voor de begeleiding van jonge ouders, tot ongeveer 23 jaar, met LVB.

Daaruitvolgend is de initiatiefgroep Begeleiding Jonge Ouders met een LVB ontstaan (hieronder afgekort tot Initiatiefgroep) waarin de volgende organisaties deelnamen: ASVZ - Sliedrecht, Radar - Maastricht, Carint - Hengelo, Middin - Den Haag, Philadelphia Zorg - Amsterdam, Ambiq - Hengelo, JSO - Zuid-Holland, Vitree - Almere, William Schrikker Groep, FIOM en het LKC LVB.

De Initiatiefgroep heeft geïnventariseerd hoe een betere werkwijze rondom de signalering en begeleiding van jonge ouders met een LVB op lokaal c.q. regionaal niveau gerealiseerd kan worden. Het was daarbij de bedoeling om:

1. bestaande begeleidingsmethodieken te inventariseren / bundelen / verspreiden;

2. de ketensamenwerking op gemeentelijk niveau te bevorderen;

3. en financieringsmogelijkheden te verkennen in het kader van de jeugdzorg, AWBZ en WMO.

Op dat eerste punt bleek al het een en ander gedaan te zijn.

Twee documenten over hoe ouders met een LVB (niet per definitie jong) het beste begeleid kunnen worden zijn op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector hier en hier te vinden.

Martine Delfos heeft een boek geschreven over de begeleiding van jonge ouders (zonder LVB) dat inhoudelijk relevant en bruikbaar lijkt te zijn.

Tot slot zou ook op de website van het Werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens (in de toekomst) ook relevantie informatie te vinden moeten zijn.

In september 2012 is het Landelijk Kenniscentrum LVB aangesloten bij dit Werkgezelschap waardoor inhoudelijk een link met onderzoek naar deze thematiek is gelegd.

Het bevorderen van de ketensamenwerking (punt 2) zou gedaan worden door het opzetten en monitoren van pilots. Maar dit bleek om verschillende redenen lastig van de grond te krijgen. Mede daardoor bleek het ook niet eenvoudig om de financieringsmogelijkheden helder te krijgen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de Initiatiefgroep in september 2012 is daarom  nagedacht over hoe de Initiatiefgroep nu het beste vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Dat heeft geresulteerd in de volgende aanpak:

Organiseren van een landelijke studiedag in 2013 om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van elkaars initiatieven rondom de begeleiding van deze jonge ouders en hiervan te leren, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch en financieringsgebied.

Aansluiting bij het Werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens. Dit is reeds gerealiseerd; Het LKC LVB vertegenwoordigt de Initiatiefgroep tijdens de bijeenkomsten van het Werkgezelschap en zorgt voor informatie-uitwisseling tussen beide.

In de toekomstige bijeenkomsten van de Initiatiefgroep zouden vooral vertegenwoordigers van landelijke organisaties moeten zitten zoals VOBC, FIOM, Vilans en vertegenwoordigers van instellingen die opvang en begeleiding voor jonge ouders (met LVB) verzorgen.

Een overzicht maken van initiatieven/pilots rondom de opvang en begeleiding van jonge ouders met een LVB. Via een mailgroep of een website kan men dan met elkaar informatie, kennis en ervaringen uitwisselen. De pilots worden dan virtueel opgezet en uitgewerkt op de website. Dit moet inzicht geven in welke organisaties(s), waar welke vormen van opvang en begeleiding aan deze jonge ouders biedt.

De resultaten kunt u vinden boven aan deze pagina.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vernieuwing website: Wat werkt? Over ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking

Op deze vernieuwde website http://www.watwerktvoorouders.nl/waw kunt u veel informatie vinden over mensen met een LVB en kinderwens en ouderschap. Er staan praktijkvoorbeelden op, maar ook links naar rapporten en er wordt verslag gedaan van de voortgang van het onderzoek naar dit thema.

 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op