Begeleiden van ouders met een LVB en meervoudige problematiek

Project gericht op de ‘werkzame elementen bij licht verstandelijk beperkt opvoederschap’

juli 2015 – juli 2017

ACHTERGROND EN DOEL PROJECT

De afgelopen jaren zijn er verschillende methodieken ontwikkeld en onderzoeken gedaan naar ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB); naar hun opvoedcapaciteiten en naar de ontwikkeling van de kinderen. Amerpoort heeft ook een methodiek / handreiking ontwikkeld ten behoeve van goed genoeg opvoederschap. De methodiek is een uitwerking van de visie dat er gekeken moet worden naar wat er nodig is om deze ouders te begeleiden naar goed genoeg opvoederschap versus de aanname dat deze ouders het niet kunnen en wij als professionals het moeten overnemen.

Ook zijn er inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek over wat belangrijke elementen en/of voorwaarden zijn voor een goede en effectieve ondersteuning van deze ouders. Deze inzichten zijn vaak ook al -impliciet of expliciet- verwerkt in de verschillende methodieken.

In dit project wilden we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, een aantal verschillende (beschrijvingen van) methodieken, waaronder die van Amerpoort, en praktijkervaringen van experts/professionals over wat wel en niet werkt bij deze ouders en waarom verzamelen, bundelen en met elkaar vergelijken.

De ouders waar het in dit project over gaat, voldoen aan de volgende criteria:

 • Minimaal 1 van de ouders heeft een LVB
 • Er is sprake van meervoudige problematiek, vergelijkbaar met die in multiprobleemgezinnen (financiële problematiek, bijkomende psychiatrisch of verslavingsproblemen, huisvestingsproblemen, etc)
 • Er is sprake van 24-uurszorg of van ambulante begeleiding/ondersteuning
 • Ondersteuning wordt geboden aan alleen de moeder (en het kind) of aan beide ouders (en het kind)
 • De moeder/ouders zijn ouder dan 18 jaar (valt niet meer onder de jeugdwet; geen tienermoeders-dat is andere problematiek en vraagt om een andere insteek/aanpak)

Stappenplan

 • Gestart is in september 2015 met een literatuurstudie naar de kenmerken van deze ouders en naar werkzame factoren en voorwaarden voor een effectieve ondersteuning van ouders met een lvb voor een veilige en gezonde ontwikkeling van hun kinderen.
 • Parallel daaraan is op 27 oktober 2015 een expertmeeting/brainstormsessie georganiseerd waaraan ongeveer 25 professionals hebben deelgenomen die werken met ouders die voldoen aan de hierboven beschreven criteria. In deze bijeenkomst zijn de kennis en ervaringen uit de praktijk op tafel gekomen en is met elkaar nagegaan wat werkt en niet werkt. Daaruit bleek al snel dat er niet gewerkt wordt met één specifieke methodiek. Sterker nog, er zijn maar heel weinig methodieken ontwikkeld en/of geschikt voor het begeleiden van deze ouders. Vaak worden er onderdelen uit meerdere methodieken gebruikt en aangepast aan de LVB en problematiek van de ouders. De nadruk lag in de expertmeetings vooral op HOE daar dan op aangesloten kan worden.
 • Vervolgens zijn de bevindingen (handelingsadviezen) uit de expertmeeting met elkaar vergeleken en geordend en is gezocht naar de relatie met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
 • In juni 2016 is een tweede expertmeeting georganiseerd waarin de bevindingen zijn gepresenteerd en besproken met de aanwezige experts. Ook zijn er nog vragen voorgelegd aan de experts.
 • Ook deze bevindingen zijn verwerkt in een volgende versie van de handreiking die in december 2016 voor een laatste keer is voorgelegd aan de experts.
 • Dit alles heeft geleid tot de Handreiking Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek die in juli 2017 als gezamenlijke uitgave van het Landelijk Kenniscentrum LVB en Amerpoort is gepubliceerd.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl