Arbeidsparticipatie van jongeren/jongvolwassenen met een LVB

 

 

Het UWV nam in de Kennisagenda 2012-2013 een subsidiethema op ten behoeve van de arbeidsparticipatie van jongvolwassenen met een LVB (paragraaf 3.2 op p. 24). Een oproep volgde om onderzoeks- of projectvoorstellen in te dienen.

Uit de inzendingen werden in 2012 drie projectvoorstellen geselecteerd. Het LKC LVB maakte deel uit van de klankbordgroep van het UWV en was lid van de begeleidingscommissie van het Regioplan project.

De drie uitgevoerde projecten leverden de volgende publicaties op:

 • ONDERSTEUNING VAN JONGEREN MET EEN LVB
  Onderzoek door Regioplan naar wat scholing, begeleiding en hulpverlening van jongeren met een LVB (kunnen) bijdragen aan de arbeidstoeleiding van deze jongeren en wat een effectievere organisatie hiervan kan opleveren.
 • HET MOET KLOPPEN
  Een studie uitgevoerd door B&A naar de redenen waarom de ene jongere met een LVB wel succesvol is in arbeidsparticipatie en de andere niet. Welke factoren werken bevorderend, welke belemmerend? Voor dit onderzoek zijn casestudies bij 25 jongeren met een LVB uitgevoerd.
 • ARBEIDSPARTICIPATIE JONGEREN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN
  Onderzoek door Ecorys gericht op de vraag wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn bij de arbeidsparticipatie van jongeren met een LVB. De onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van literatuurstudie en semi-gestructureerde interviews met deskundigen en met jongeren met een LVB.

Daarnaast werd onderzoek naar Wajongers uitgevoerd.

 • WAT WERKT BIJ WAJONGERS?
  Verslag van een onderzoek om inzicht te verkrijgen in de voorspellende waarde van persoonlijke en externe factoren bij het vinden en behouden van werk van Wajonggerechtigden.
  Doel van dit onderzoek was het beschrijven van de kenmerken van de Wajongers en het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het vinden en behouden van werk.
LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl