Het UWV heeft in de Kennisagenda 2012-2013 een subsidiethema opgenomen ten behoeve van de arbeidsparticipatie van o.a. jongvolwassenen met een LVB (zie paragraaf 3.2 op p. 24 van deze Kennisagenda voor meer informatie over dit thema). In het voorjaar van 2012 heeft het UWV een oproep gedaan om onderzoeks- of projectvoorstellen in te dienen. Die projecten dienden als doel te hebben inzicht te krijgen in de arbeidsgerelateerde problematiek van deze jongvolwassenen en om te achterhalen wat nodig is om de arbeidsparticipatie van hen te bevorderen. 

Voor de zomer van 2012 zijn uit de inzendingen drie projectvoorstellen geselecteerd om uitgevoerd te gaan worden. Het LKC LVB maakte deel uit van de klankbordgroep van het UWV en was lid van de begeleidingscommissie van het project dat uitgevoerd wordt door Regioplan.  

In de afgelopen periode zijn verschillende rapporten verschenen die verslag doen over de resultaten.

1. Ondersteuning van jongeren met een LVB gericht op arbeidstoeleiding

Onderzoek uitgevoerd door Regioplan naar wat scholing, begeleiding en hulpverlening rondom jongeren met een LVB (kunnen) bijdragen aan de arbeidstoeleiding van deze jongeren en wat een effectievere organisatie van de verschillende ondersteuningsvormen kan opleveren.

Dit rapport vindt u hier.

2. Het moet kloppen - Bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Verslag van een studie uitgevoerd door B&A naar de redenen dat de ene jongere met een licht verstandelijke beperking wel succesvol is in termen van arbeidsparticipatie en de andere niet.
De studie dient een antwoord te geven op de vraag welke factoren bevorderend danwel belemmerend werken op de arbeidsparticipatie van deze jongeren. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van casestudies bij 25 jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Dit rapport vindt u hier.

3.  Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen: Talenten zien, ontwikkelen en benutten door focus op werk en groei

Het onderzoek is uitgevoerd door Ecorys en richtte zich op de vraag wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn ten aanzien van de arbeidsparticipatie van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van een literatuurstudie en semi-gestructureerde interviews met relevante deskundigen en met een aantal jongeren met een LVB.

Dit rapport vindt u hier.

Daarnaast is er nog een onderzoek gedaan naar Wajongers.

Wat werkt bij Wajongers? Voorspellers voor vinden en behouden van werk in de Wajongpopulatie

Verslag van een onderzoek om inzicht te verkrijgen in de voorspellende waarde van persoonlijke en externe sociale factoren op het vinden en behouden van werk van Wajonggerechtigden.
Doelstellingen van dit onderzoek waren enerzijds het beschrijven van de kenmerken van de groep Wajongers en anderzijds het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op het vinden en behouden van werk.

Dit rapport vindt u hier.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op