Kennis ontwikkelen

DE SAMENLEVING STEEDS COMPLEXER

In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) scherper in beeld gekomen. Onze samenleving digitaliseert in toenemende mate en stelt steeds hogere eisen aan communicatieve vaardigheden. Voor mensen met een LVB is dat nog ingewikkelder dan voor anderen. Zij kunnen moeilijk aan al die eisen en verwachtingen voldoen omdat hun sociale en communicatieve vaardigheden beperkt zijn. Het is voor hen steeds lastiger om zich staande te houden in de maatschappij. Zij ervaren meer dan anderen problemen met het meekomen op school, het verkrijgen en behouden van werk, het voeren van een eigen huishouding en met sociale contacten. Mensen met een LVB doen vaker een beroep op ondersteuning en hulp. Algemene voorzieningen, onderwijs- en welzijnsorganisaties onderkennen de situatie en bieden hulp en ondersteuning aan mensen met een LVB. Bij ernstige problemen is een beroep mogelijk op gespecialiseerde voorzieningen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de jeugd- of volwassenen GGZ.

KENNIS ONTWIKKELEN EN VERBINDEN

Zorgorganisaties hebben te maken met een groeiende groep mensen met een LVB en gedragsproblemen. Dat geldt ook voor gemeenten in de volle breedte van het sociaal domein, van onderwijs tot justitie. Om de hulp aan deze groep verder te ontwikkelen is samenwerking met universiteiten, hogescholen en kenniscentra van groot belang. Het Landelijk Kenniscentrum LVB wil de brug zijn tussen onderzoek en praktijk. Het bevordert de actieve uitwisseling van expertise tussen organisaties en wil bijdragen aan verhoging van de kwaliteit ervan. In nauwe samenwerking toetst het Kenniscentrum bestaande kennis aan wetenschappelijke inzichten. De nieuwe kennis die dat oplevert draagt bij aan de effectiviteit van de ondersteuning en behandeling van mensen met een LVB en hun gezinsleden.

PROJECTEN

Voor deze kennisontwikkeling initieert het Kenniscentrum met haar deelnemers tal van projecten. Twee praktische uitkomsten daarvan:

Op dezelfde manier zijn ook handreikingen opgesteld:

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gaat ook, samen met NJi, NCJ en Kenniscentrum KJP, projecten uitvoeren in het kader van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd.