In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen.

Door verschillende redenen komen deze mensen meer dan anderen in de problemen en wordt er vaker een beroep gedaan op ondersteuning of behandeling. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de toegenomen eisen en verwachtingen vanuit de samenleving waar zij steeds minder aan kunnen voldoen. Deze groep heeft het steeds moeilijker om zich te handhaven in de maatschappij en ervaart meer problemen met het meekomen op school, het verkrijgen en behouden van werk, het voeren van een eigen huishouding en met sociale contacten.

De gedragsproblemen kunnen voor een deel verklaard worden door specifieke gezinskenmerken. Mensen met een LVB groeien namelijk relatief vaak op in zogenoemde multi-probleemgezinnen. In deze gezinnen is sprake van een gebrekkig opvoedingssituatie, mede als gevolg van langdurige werkloosheid en armoede. Bij de ouders zien we vaker een pedagogisch onvermogen en verwaarlozing of mishandeling van hun kinderen. Ook komen een LVB, psychiatrische stoornissen en verslavingen bij deze ouders relatief vaak voor en hebben de gezinsleden geen of weinig contact buiten het gezin of de directe familie. In veel gezinnen van kinderen met een LVB is er dus sprake van voortdurende spanningen op verschillende gebieden en kan men eigenlijk spreken van chronische stress.
In deze gezinnen is er dus maar een beperkt draagvlak voor een gezonde ontwikkeling en opvoeding van deze kinderen met een LVB. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico om te ontsporen. In de volwassenheid leidt dit tot de eerder genoemde problemen op het gebied van werk en zelfstandig wonen, maar ook tot middelengebruik.

Van verschillende kanten wordt deze problematiek onderkend en een helpende hand geboden. Algemene voorzieningen, onderwijs en welzijn hebben daar in eerste instantie een belangrijke rol in. Als de problematiek ernstiger wordt, is het mogelijk om een beroep te doen op gespecialiseerde voorzieningen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de jeugd- of volwassen-ggz. Voor een beperkt deel van deze jeugdigen en volwassenen is uiteindelijk de enige uitweg een plaatsing in een gesloten setting of justitie.

Veel organisaties op het brede terrein van welzijn, onderwijs, zorg en justitie hebben dus te maken met een groeiende groep mensen met een LVB en gedragsproblematiek. Voor deze organisaties is het van belang om hun kennis en kunde met elkaar te delen, te verbinden, uit te breiden en te verbeteren. Hiervoor is actieve uitwisseling en samenwerking met universiteiten, hogescholen en kenniscentra van essentieel belang.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB wil hierbij een brug zijn tussen onderzoek en praktijk. In samenwerking met meerdere organisaties wordt kennis met elkaar ontwikkeld, gedeeld en geïmplementeerd. Daarvoor worden gezamenlijke projecten geïnitieerd waarin bestaande (praktijk)kennis wordt getoetst aan wetenschappelijke inzichten. Hierdoor wordt nieuwe kennis ontwikkeld die de basis kan vormen voor effectieve ondersteuning en behandeling van mensen met een LVB en hun gezinnen.

Daarnaast heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB een actieve rol in (onderzoeks)projecten die geïnitieerd of uitgevoerd worden door andere organisaties, bijvoorbeeld door zitting te nemen in begeleidingscommissies of klankbordgroepen van die projecten.

Onderstaande projecten zijn al uitgevoerd en (grotendeels) afgerond:
- Richtlijn Effectieve Interventies LVB
- Residentiële Zorg – Handreiking pedagogisch klimaat
- Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB
- Coping LVB.

Onder Projecten vindt u een overzicht van deze en nog lopende projecten.

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op