Samen Stevig Staan

Een interventie ter vermindering van externaliserende gedragsproblemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Samen Stevig Staan
Samen Stevig Staan is een geprotocolleerde gecombineerde ouder- en kindtraining ter vermindering van externaliserende gedragsproblemen bij jeugdigen van 9-16 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB; IQ tussen 50-85). Samen Stevig Staan is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) (klik hier voor meer informatie over Samen Stevig Staan).
Uit effectonderzoek blijkt dat Samen Stevig Staan zorgt voor een verbetering in het gedrag van de jeugdige, in de opvoeding door de ouder(s) en in de ouder-kindrelatie. Deze en meer resultaten van het effectonderzoek staan beschreven in het proefschrift van Hilde Schuiringa uit 2014 (link).

Groepstraining
Samen Stevig Staan bestaat uit een oudertraining gericht op het vergroten van de  opvoedings-vaardigheden en een kindtraining gericht op het vergroten van de  sociale vaardigheden en de sociaal probleemoplossende vaardigheden. Beide trainingen worden in groepsverband gegeven met 3-5 kinderen per kindgroep en minimaal één ouder per kind in een oudergroep. De oudertraining bestaat uit 10 tweewekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur die plaatsvinden gedurende een periode van 19 weken. De kindtraining bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten. Doordat de ouders en jeugdigen vrijwel tegelijkertijd getraind worden, wordt actief gewerkt aan de generalisatie van de getrainde vaardigheden.

Individuele variant
Er is nu ook een individuele variant ontwikkeld. In situaties waarin het moeilijk is om een kind- en oudergroep samen te stellen, wordt de interventie in een enkel gezin uitgevoerd. De frequentie van de bijeenkomsten is ongewijzigd, alleen de opdrachten zijn afgestemd op individuele kinderen en ouders.
Op grond van eerder onderzoek naar een vergelijkbare interventie, is er geen reden om aan te nemen dat de individuele variant van Samen Stevig Staan minder effectief zou zijn dan de groepsvariant.

Opleidingsdagen voor aanstaande kind-, ouder- en co-trainers Samen Stevig Staan
De groepstraining Samen Stevig Staan mag alleen worden gegeven door een daartoe opgeleide kindtrainer, oudertrainer en co-trainer. De opleidingsdagen worden door het Landelijk Kenniscentrum LVB georganiseerd, gefaciliteerd en gemonitord. Vier daartoe erkende opleiders verzorgen deze opleidingsdagen. Op 12 en 20 juni 2019 vinden de eerstvolgende opleidingsdagen plaats.
Tijdens de opleidingsdagen leren de professionals over de achtergronden van Samen Stevig Staan en wordt er gericht geoefend met onderdelen van de interventie.
Na het volgen van de opleidingsdagen zijn zij bevoegd om zowel de groepstraining als de individuele training Samen Stevig Staan te geven.
Het is denkbaar dat 1 persoon beide trainingen geeft. Een co-trainer is (dan) niet meer nodig.

Voorwaarden om opgeleid te mogen worden tot kind- of oudertrainer zijn: minimaal HBO-niveau opgeleid zijn en ruime ervaring hebben met het werken met respectievelijk jeugdigen met een LVB en gedragsproblemen en hun ouders. Voor de co-trainer gelden deze eisen niet.

Voor aanvang van de opleidingsdagen ontvangen de aanstaande trainers de benodigde materialen per post en/of per e-mail (draaiboeken en werkboek, materialendoos (optioneel) en achtergrondinformatie.

Ontstaan en achtergrond van Samen Stevig Staan
Op initiatief van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) werd in 2007 in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Departement Psychologie) gestart met de interventie Samen Stevig Staan.
Samen Stevig Staan is een geprotocolleerde behandeling die voor een belangrijk deel gebaseerd is op de bestaande interventie Minder Boos en Opstandig. Deze interventie is ontwikkeld voor jeugdigen zonder LVB en gekwalificeerd als ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ in de databank Effectieve Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut. Bekend is echter dat interventies voor jeugdigen zonder LVB niet zonder meer inzetbaar en effectief zijn voor jeugdigen met een LVB. Hiervoor zijn specifieke aanpassingen nodig die aansluiten op de LVB. Deze aanpassingen zijn beschreven in de Richtlijn Effectieve Interventies LVB (De Wit, Moonen & Douma, 2011) van het Landelijk Kenniscentrum LVB en deze zijn doorgevoerd bij de ontwikkeling van de interventie Samen Stevig Staan.
Vervolgens is de interventie uitgevoerd en op effectiviteit onderzocht in het kader van een meerjarig promotieonderzoek.

Meer informatie
Meer informatie over Samen Stevig Staan en over de opleidingsdagen is te verkrijgen bij Jolanda Douma – onderzoekscoördinator – j.douma@kenniscentrumlvb.nl

 

 

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl