Werkcollege ronde 2

Per werkcollege gaan 2-3 onderzoekers/professionals, ieder vanuit hun eigen onderzoek of expertise, in op een bepaald thema met een duidelijke relatie met het hoofdthema van dit congres ‘Agressie en LVB’. Het laatste deel van een werkcollege bestaat uit een inhoudelijke discussie met de deelnemers op basis van stellingen, casuïstiek etc. Hierdoor wordt de relatie met de alledaagse praktijk nadrukkelijk gelegd.

 

2.1 Negatieve levensgebeurtenissen/trauma’s en gedragsproblemen bij mensen met een LVB

Drs. Jessica Vervoort-Schel (Koraal en Universiteit van Amsterdam) – Vragen naar ‘ACEs’, een eerste stap in het verminderen van gedragsproblemen?

Internationaal onderzoek laat zien dat ingrijpende jeugdervaringen, ook wel Adverse Childhood Experiences (ACEs) genoemd, een sleutelrol spelen in de ontwikkeling en de psychische en fysieke gezondheid van kinderen. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor ACEs en de potentieel schadelijke gevolgen. In deze bijdrage wordt een overzicht geboden van de huidige inzichten uit literatuur- en dossierstudie. Daarnaast worden de mogelijkheden en beperkingen van ACEs-screening besproken.

Dr. Liesbeth Mevissen (Trajectum) – Trauma en agressie: Herinneringen aanpakken of eerst emoties leren reguleren?

Interpersoonlijk trauma, zoals seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing, laat diepe sporen na. Slachtoffers kampen vaak met ongecontroleerde woede en hulpverleners met handelingsverlegenheid. Mogelijkheden van diagnostiek (DITS-LVB) en  behandeling (EMDR) worden geïllustreerd aan de hand van casuïstiek en bevindingen uit empirisch onderzoek.

 

2.2 De rol van begeleiders in relatie tot (probleem)gedrag van mensen met een LVB

Dr. Arno Willems (Koraal Kennis- en Expertise Centrum) – Probleemgedrag? .. dan kan de begeleider zélf de toon zetten!

Als een begeleider te maken krijgt met fors probleemgedrag, dan kan er van alles worden afgesproken over wát men moet doen. Maar het is minstens zo belangrijk hoé die begeleider dat in zijn bejegening doet. In deze bijdrage wordt ingegaan op de regels en de dynamiek van deze ‘interactie-dans’ met de cliënt. Daarbij is het nodig dat hij ook naar zijn ‘binnenkant’ durft te kijken. Maar naar wát dan en hoe ondersteunen we de begeleider hierbij?

Dr. Maartje Knotter (De Twentse ZorgCentra) – Een contextuele benadering m.b.t. de houding en gedrag van begeleiders in relatie tot agressie van hun cliënten met een LVB

In deze bijdrage zal Maartje ingaan op hoe de houding van begeleiders ten aanzien van agressief gedrag van hun cliënten met een LVB het gedrag van deze cliënten beïnvloedt en dat het team waarin gewerkt wordt daar een belangrijke rol in speelt. Ook wordt ingegaan op hoe deze begeleiders ondersteund kunnen worden, zodat zij in staat zijn hun vak te beoefenen.

Elien Neimeijer, MSc. (Trajectum) – Leefklimaat; een samenleving in het klein

Cliënten met een LVB die risicovol gedrag naar zichzelf en/of anderen laten zien, worden vaak behandeld in leefgroepen. Begeleiders ondersteunen hen daarbij; 24/7. Met vakkennis en ervaring stabiliseren begeleiders ernstig ontregelde mensen, leggen ze contact en creëren ze een veilige omgeving. Hoe begeleiders en cliënten met elkaar omgaan, bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van het leefklimaat. Uit onderzoek blijkt dat deze kwaliteit van invloed is op agressie-incidenten, de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en overkoepelend op de effectiviteit van behandeling. Maar wat zijn volgens de cliënten zelf de werkzame elementen van het leefklimaat?

 

2.3 PRO: Intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext

Drs. Ineke Speksnijder (ASVZ), drs. Jan de Leest (Pluryn), drs. Simone Ruepert (Trajectum) PRO: Met het oog op de context

PRO biedt zorg aan mensen met een LVB die zich voorheen in de meest perspectiefloze situaties bevonden vanwege een patroon van agressie en geweld jegens begeleiders en voortdurende uitstoting als reactie daarop. Centraal in PRO staat de onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en de gerichtheid op de algemeen menselijke behoeften. Daarnaast wil PRO de ervaringen met deze vorm van zorg en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek delen met anderen die zorg bieden aan vergelijkbare cliënten. In dit werkcollege maken we hier een begin mee en is er ruim gelegenheid voor het uitwisselen van casuïstiek.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl