×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 422 niet laden

Actueel

Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Geplaatst op woensdag, 25 november 2015 10:30. Geschreven door 
Verslag Interne Conferentie 18 november 2015

Op woensdag 18 november jl. vond de tweede editie van de interne conferentie van het LKC LVB plaats bij ’s Heeren Loo te Ermelo.

 

Deze conferentie is georganiseerd door het Landelijk Kenniscentrum LVB, maar wordt volledig ingevuld door haar deelnemers.

Deze keer hebben 12 organisaties in totaal 13 bijdragen verzorgd. Hierin vertelden zij over specifieke ontwikkelingen die gaande zijn binnen hun organisaties.

De onderwerpen liepen behoorlijk uiteen; van de ontwikkeling van en onderzoeken naar verschillende interventies tot psycho-educatie over een LVB, hoe om te gaan met (culturele, etnische, seksuele, etc) diversiteit van cliënten door professionals en het belang van een goed pedagogisch klimaat.

De dag bood mede daarom voor elk wat wils.

Piet Yntema (directeur OBC Groot Emaus) opende als ‘gastheer’ samen met Dirk Verstegen (directeur van de VOBC en het LKC LVB) deze dag. Daarna vonden de presentaties plaats en was er nog tijd voor het stellen van vragen.

In onderstaand verslag kunt u meer lezen over de verschillende bijdragen, vindt u links naar de presentaties (indien aanwezig) en bij wie of waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.

_________________________________________________________________________

1. Weet wat je kan - in gesprek over LVB
Marsja Mulder - Trajectum

Cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) praten daar niet graag over. En hulpverleners vinden de gevolgen van een beperking moeilijk bespreekbaar te maken. Maar toch is het omgaan met een beperking  een belangrijk thema in een zorgtraject.

Een cliënt die zijn sterke kanten en zijn aandachtspunten kent heeft immers betere toekomstkansen. En tijdig inroepen van hulp waar nodig kan problemen voorkomen.

De module WEET WAT JE KAN biedt een methode om in gesprek te komen over de invloed van de beperking op het leven van de cliënt. De module richt zich tot cliënten, hun naasten en begeleiders. De toon is positief en de insteek is oplossingsgericht. Maar er is ook aandacht voor de lastige kanten die een beperking met zich meebrengt. De module is kortdurend en kan op maat worden aangeboden. Hij leent zich zowel voor individueel gebruik als voor gebruik in een kleine groep.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Marsja Mulder - mamulder@trajectum.info
Website: www.trajectum.info
voor een directe link naar de module http://www.trajectum.info/kenniscentrum/modules/#.VjHfcSu8p2w

_________________________________________________________________________

2. Diversiteitsnetwerk
Hans Willemsen - Cordaan

Cordaan wil dat elke cliënt zich welkom en begrepen voelt. Soms is dat lastig als de cliënt en zijn vertegenwoordigers een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond hebben of de Nederlandse taal niet goed beheersen.

We streven naar diversiteit in onze teams, maar de praktijk laat zien dat de teams beduidend minder divers en veel ‘witter’ zijn dan ons cliëntenbestand. Cordaan heeft daarom een netwerk opgezet van medewerkers met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond of een andere seksuele oriëntatie. De taak van deze medewerkers (aandachtsfunctionarissen) is drieledig: signaleren, adviseren en vertalen (in de breedste zin van het woord).

In deze presentatie wordt toegelicht hoe dit netwerk tot stand is gekomen, wat de ambitie is en hoe het functioneert.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Hans Willemsen - hwillemsen@cordaan.nl
Fenne Verhoeven - fverhoeven@cordaan.nl

_________________________________________________________________________

3. De g-training: Een trainingsmodule van de deeltijdbehandeling van LVB-P
Rosita Penninx Quevedo, Marieke van der Ligt & Fred Constant - GGZ Oost Brabant

LVB-P is een hoog specialistische afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking (IQ 55-85) én psychiatrische problematiek. LVB-P heeft een breed behandelaanbod: opname-afdelingen (een gesloten en een open opname-afdeling), 4 vervolgbehandelafdelingen, poli en deeltijdbehandelingen. De 2- en de 4-daagse deeltijdbehandeling is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met (complexe) psychiatrische klachten die een intensieve behandeling nodig hebben. Deze doelgroep valt vaak tussen wal en schip. In veel gevallen worden zij binnen de reguliere GGZ overvraagd en sluit de reguliere behandeling onvoldoende aan op hun cognitieve vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Daarnaast is onze ervaring dat deze patiënten binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg vaak onvoldoende ondersteund en behandeld kunnen worden vanwege onvoldoende kennis en expertise van (complexe) psychiatrische problematiek. LVB-P biedt in zowel de 2- als de 4-daagse deeltijdbehandeling een breed en intensief programma aan voor mensen met een verstandelijke beperking met bijv. forse angst- en stemmingsproblemen, PTSS en impulscontroleproblematiek. Een van de onderdelen uit de deeltijdbehandeling is de “g-training”. Deze training is gebaseerd op de reguliere cognitieve gedragstherapie en door de cognitief gedragstherapeutische medewerkers van LVB-P vertaald naar de cognitieve vermogens en het emotioneel ontwikkelingsniveau van deze doelgroep.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Rosita Penninx Quevedo - rc.penninx@ggzoostbrabant.nl
Marieke van der Ligt - mmj.ligtvander@ggzoostbrabant.nl
Fred Constant - Ajm.constant@ggzoostbrabant.nl

________________________________________________________________________

4. (Vak)therapie in zorgpaden
Sanne van der Vlugt & Wijntje van der Ende - Ambiq

Ambiq heeft haar zorgaanbod beschreven in zorgpaden. Vaktherapie maakt daarvan een onderdeel uit. De vaktherapeuten hebben methodisch beschreven hoe het therapeutisch proces gefaseerd verloopt, wat realistische doelen zijn en het aantal sessies voor het betreffende zorgpad om samen met de cliënt resultaten te boeken.

Er is aansluiting gezocht en gevonden met de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) om de methodebeschrijving theoretisch goed te onderbouwen. Deze beschrijving wordt momenteel geaccordeerd door de FVB en het volgende doel is toelating voor deelname aan een erkenningstraject bij databank effectieve jeugdinterventies Vilans/NJi/Trimbos-instituut.

Het doel van de presentatie is een uitnodiging aan meerdere instellingen om niet alleen dit proces te bespoedigen maar ook effectonderzoek naar vaktherapie te kunnen initiëren middels systemisch N=1 onderzoek.

Voor het schema klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Sanne van der Vlugt - info@sannevandervlugt.nl 
Wijntje van der Ende - infovaktherapie@gmail.com

_______________________________________________________________________

5. De kolibrie, een onderwijszorg-arrangement
Cindy van der Putten - 's Heeren Loo

De kolibrie is een onderwijszorgarrangement in Soest en is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar die binnen het speciaal onderwijs geen passend onderwijs kunnen volgen vanwege complexe gedragsproblemen.

In deze presentatie wordt ingegaan op de organisatie, de werkwijze, de behaalde resultaten en knelpunten. Daarnaast komen er op film leerlingen aan het woord die hun ervaringen delen.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Cindy van der Putten - cvanderputten@gmail.com
Leontien Calis - l.calis@sheerenloo.nl
Website:

_________________________________________________________________________

6. Drie ontwikkelingen binnen Pluryn

Voor de presentatie klikt u HIER.

a. De online interventie De Groeifabriek: het ontwikkelen van een groeimindset bij jongeren met een verstandelijke beperking.
Fenneke Verberg - Pluryn, Research & Development

Veel jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking (VB en/of LB) kennen een lange hulpverleningsgeschiedenis of zijn lange tijd overbeschermd geweest. Dit maakt dat zij vaak negatieve overtuigingen hebben over zichzelf en een statisch beeld hebben van hun ontwikkelmogelijkheden.

De Groeifabriek is een online interventie waarmee Pluryn het geloof in de eigen kracht bij jongeren wil versterken. Jongeren leren in zes sessies denken met een zogenaamde ‘groeimindset’. Met een groeimindset geloven jongeren dat zij de potentie hebben om verandering aan te brengen in hun leven. Door de eigen kracht van jongeren te versterken zullen zij meer geloven in hun ontwikkelmogelijkheden, waardoor het begeleidings- en behandeltraject effectiever en efficiënter zal verlopen en de kwaliteit van leven van jongeren met een beperking zal verbeteren. De Groeifabriek zal de katalysator zijn om progressie in de behandeling mogelijk te maken.

De online interventie De Groeifabriek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar ‘mindset interventies’ van Carol Dweck en David Yeager. Eerdere psychologische interventies bij jongeren zonder beperking laten positieve effecten zien op academische prestaties, maar ook op de sociaal-emotionele en gedragsontwikkeling, zoals psychische stress, angst en agressie. Echter, er is nog niet eerder gekeken naar de effectiviteit van psychologische interventies voor de specifieke doelgroep van jongeren met een VB. Veel interventies voor deze doelgroep richten zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag. De Groeifabriek springt in op deze behoefte door de impliciete negatieve attitudes van jongeren over hun mogelijkheden om te veranderen aan te pakken.

Momenteel wordt de effectiviteit van De Groeifabriek onderzocht in een Randomized Controlled Trial binnen Werkenrode Jeugd en Werkenrode School. Tijdens de presentatie wordt het huidige onderzoek kort toegelicht en de trailer van De Groeifabriek getoond.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Fenneke Verberg - fverberg@pluryn.nl
Website: https://degroeifabriek.pluryn.nl

b. Leef je in!: een sociaal-cognitieve vaardigheidstraining voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen
Judith Arendsen - Pluryn, Research & Development

Goede sociale vaardigheden zijn een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn sociale vaardigheden lastig. Een goede verwerking van sociale informatie is essentieel om adequaat te kunnen functioneren in sociale situaties. Jongeren met een LVB missen echter bepaalde sociaal-cognitieve vaardigheden, waardoor zij problemen ervaren in het verwerken van sociale informatie. Pluryn heeft daarom een groepstraining ontwikkeld voor jongeren met een LVB en gedragsproblemen die hen traint in twee basale sociaal-cognitieve vaardigheden: 1) emotieherkenning en 2) perspectief nemen. Zowel uit onderzoek als uit de praktijk komt naar voren dat jongeren met een LVB nog niet beschikken over deze basale vaardigheden. Door deze belangrijke vaardigheden te beïnvloeden, wordt verwacht dat het prosociale gedrag van de jongeren zal toenemen. Op de lange termijn wordt verwacht dat de jongeren beter kunnen profiteren van het behandelaanbod, omdat ze beschikken over de twee basale sociaal-cognitieve vaardigheden waar vaak een beroep op wordt gedaan in (behandel)interventies. Daardoor is de verwachting dat gedragsproblemen eerder zullen afnemen.

Pluryn doet onderzoek naar de effecten van de training ‘Leef je in!’ middels een Randomized Controlled Trial (RCT). Uit het pilotonderzoek, dat afgelopen voorjaar heeft gelopen binnen een orthopedagogisch behandelcentrum van Pluryn, zijn veelbelovende resultaten naar voren gekomen. 

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Judith Arendsen - jarendsen@pluryn.nl

c. Jij bent okay: Een competentietraining voor jongeren met een LVB en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen
Ivon Riemersma - Pluryn

In Nederland zijn zo’n 577.000 kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) (Goossens & Van der Zanden, 2012). Om te voorkomen dat deze kinderen zelf psychische en/of verslavingsproblemen ontwikkelen, zijn de zogenaamde KOPP-groepen ontwikkeld voor kinderen van verschillende leeftijden. Een grote groep kinderen met een ouder met problemen wordt echter nog niet bereikt met deze interventies, namelijk kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Door de LVB hebben deze jongeren een extra hoog risico om zelf problemen te ontwikkelen en dus is het van belang om hierop te interveniëren. Pluryn heeft hiervoor de bestaande evidence-based KOPP-groepen aangepast om ze te laten aansluiten bij jongeren met een LVB en hun ouders. Dit heeft geresulteerd in het programma ‘Jij bent okay’, bestaande uit een ondersteuningsgroep voor jongeren en een online oudermodule. Momenteel wordt dit programma onderzocht op effectiviteit. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de interventie, ervaringen en eerste onderzoeksresultaten.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Ivon Riemersma - iriemersma@pluryn.nl

_________________________________________________________________________

7. Samen duidelijk over agressie
Suzanne van Geel & Ilmi Ramadanoski - Stichting Prisma

We presenteren een praktijkvoorbeeld over hoe je samen duidelijk kunt zijn over de agressieaanpak. Stichting Prisma is met behulp van 'duidelijk over agressie' op allerlei vlakken agressie in de zorg aan het terugdringen. Op één van hun locaties is er middels een groepsplan en individuele plannen hard gewerkt om de agressie terug te dringen. De resultaten hiervan zijn op allerlei vlakken zichtbaar. Zo is de relatie tussen begeleiders en cliënten verbeterd, lukt het cliënten om hun boosheid op een andere manier te uiten en is schade die het gebouw wordt aangericht vele malen kleiner.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Suzanne van Geel - svangeel@prismanet.nl
Jan van Gestel - jvangestel@prismanet.nl
Website: www.prismanet.nl / www.duidelijkoveragressie.nl

_________________________________________________________________________

8. Het gewone leven ervaren: Triple-C in theorie en praktijk
Hans van Wouwe - ASVZ

De presentatie bespreekt n.a.v. het recent verschenen nieuwe boek met dezelfde titel de kern van Triple-C als orthopedagogisch behandelmodel. In het veld gaan geluiden op dat Triple-C slechts van toepassing zou zijn bij mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Graag willen we hier tonen dat juist ook mensen met LVB kunnen profiteren van deze invalshoek.

Naast het boek bespreken we het verschijnen van een digitale vragenlijst, de Triple-C Index, als nieuwe ontwikkeling. Deze index meet de mate waarin de Triple-C behandeling adequaat wordt toegepast en kan daarmee een hulpmiddel zijn bij effectonderzoek.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Hans van Wouwe - triple-c@asvz.nl
Website: www.asvz.nl/triple-c

_________________________________________________________________________

9. Pedagogisch klimaat: Voorwaarde voor ontwikkeling bij jongvolwassenen die functioneren op licht verstandelijk beperkt intelligentieniveau
Janice Vos-Harmanny - Amerpoort

Bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die wonen op locaties die gericht zijn op het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid, lijkt de aandacht voor het ‘normale’ leven naar de achtergrond te verdwijnen. Er is vooral oog voor wat de jongvolwassene nog kan leren of ontwikkelen en hoe er met probleemgedrag om wordt gegaan. Hierdoor kan de aandacht voor de bij de levensfase passende ontwikkeling, de dagelijkse zorg en het alledaagse handelen door de begeleiders naar de achtergrond verschuiven.

De ontwikkeling van het beleid dat gericht is op het pedagogisch klimaat probeert aan te sluiten bij de dagelijkse gang van zaken en gaat over de basisbehoeften die ieder mens heeft: warmte en steun ervaren, je waardevol voelen, geaccepteerd worden, welkom voelen, ruimte om grenzen te verkennen en te ontdekken wie je bent. Iedereen leeft in verbinding met de ander en ontwikkelt zich in relatie tot die ander. Daarnaast wil ook ieder mens invloed uit kunnen oefenen op zijn leven, zelf keuzes maken, zijn eigen dromen en wensen volgen. Binnen de zorg voor kinderen en adolescenten wordt gesproken over een pedagogisch klimaat. Ook voor jongvolwassenen met een LVB is een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde om te kunnen werken aan ontwikkeling en groei.

In deze bijdrage wordt het beleid gepresenteerd waarin het pedagogisch klimaat inhoudelijk omschreven staat en ook wat dit concreet betekent op team- en locatieniveau.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Janice Harmanny - J.Harmanny@amerpoort.nl

_________________________________________________________________________

10. Intermetzo & Brains4Use
Claire Schlechta, Annemart Janssen, Angela van den Berg & Susanne van Rijn - Intermetzo

We geven in het kort weer wat Intermetzo te bieden heeft en waar we te vinden zijn. Daarnaast geven we uitleg over de interventie Brains4Use van Intermetzo. De interventie Brains4Use is gericht op het middelengebruik van jongeren en bestaat uit een individueel behandelprogramma voor problematische gebruikers om te minderen met het gebruik en om risicovol gedrag te verminderen.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Intermetzo:
Annemart Janssen - ajanssen@intermetzo.nl of Claire Schlechta - cschlechta@intermetzo.nl
Website: www.intermetzo.nl

Brains4Use:
Angela van den Berg - avandenberg2@intermetzo.nl
Website: http://www.nji.nl/nl/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Brains-4-Use

_________________________________________________________________________

11. Naar een aangepaste versie van de CAPS-CA voor het meten van PTSS bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
Maria Kaatee - De Bascule

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen wat kan leiden tot PTSS. Door ‘diagnostic overshadowing’ van de LVB en door het ontbreken van gevalideerde diagnostische middelen die traumasignalen onderkennen wordt bij hen de diagnose PTSS vaker gemist, terwijl de urgentie hiervoor wel aanwezig is om gericht traumabehandeling in te kunnen zetten.

Sinds 2014 is de CAPS-CA (Clinical administered PTSD scale for children and adolescents), een semigestructureerd interview naar PTSS gevalideerd voor gemiddeld intelligente jeugdigen, beschikbaar in Nederland. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld of de CAPS-CA ook voor jeugdigen met een LVB geschikt is en zo niet, welke aanpassingen nodig zijn. Hiertoe is de CAPS-CA afgenomen bij 5 jeugdigen met een LVB en een aangepaste versie bij 15 jeugdigen. Hierbij is rekening gehouden met specifieke beperkingen zoals geheugen-, abstractie- en generalisatieproblemen bij jeugdigen met een LVB.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd wordt in het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog/ psychotherapeut voor kind en jeugd, RINO te Utrecht.

Voor de presentatie klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Maria Kaatee - m.kaatee@debascule.com

_________________________________________________________________________

12. Doe, durf, leer: blended learning voor begeleiders rond LVB
Hanna Peels - Middin & Joke Harmsen - Stoc

Middin heeft, in samenwerking met Stoc, een blended learning ontwikkeld voor de begeleiders die werken met cliënten met een LVB. Door middel van casusgericht werken worden theorie en vaardigheden ontwikkeld die gewenst zijn in de ondersteuning bij LVB-cliënten.

Voor het bekijken van de trailer klikt u HIER.
Voor het bekijken van de folder, klikt u HIER.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Andrea van der Vlis - a.van.der.vlis@middin.nl

_________________________________________________________________________

13. Beter met Thuis
Bertine Schokker - 's Heeren Loo

Beter met Thuis is een pilot die sinds december 2014 van start is gegaan in Amersfoort.

Beter met Thuis biedt begeleiding aan kinderen/ jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking, mogelijk met bijkomende gedragsproblemen én aan hun ouders. Het doel van de behandelvorm is dat het kind/de jongere weer volledig thuis kan wonen.

Er is een leergroep ingericht waar ongeveer zeven kinderen/jongeren (per nacht) kunnen verblijven. Gedurende een aantal dagen in de week verblijft een kind/jongere, samen met leeftijdsgenoten in een leergroep. De andere dagen van de week is het kind/de jongere thuis. Samen met het gezin wordt gewerkt aan verbetering van de opvoedsituatie thuis. Dit gebeurt zowel op de leergroep als thuis in het gezin. Ouders zijn ook altijd welkom op de groep. De gezinsgroepswerkers komen minimaal 1 keer in de week in de gezinnen. Uitgangspunt is dat de kinderen/jongeren naar hun eigen school blijven gaan. Hierdoor blijft een vertrouwde en bekende omgeving behouden. Ouders staan centraal in de behandeling en blijven verantwoordelijk voor hun kind. Zij houden de regie.

Tijdens deze presentatie worden de doelstelling van het project, de inhoud van de behandeling en het belang van systeemgericht werken besproken.

Meer informatie is te verkrijgen bij:
Bertine Schokker - bertine.schokker@sheerenloo.nl
Nelleke Berentsen - Nelleke.berentsen@sheerenloo.nl

_________________________________________________________________________

2638 keer gelezen Laatst aangepast op dinsdag, 08 maart 2016 15:17

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op