IQ & LVB

Schatting van het aantal mensen met een LVB

Normaalverdeling van het IQ Om een schattingen te maken van het aantal mensen met een LVB binnen de hele bevolking (alle leeftijdsgroepen) van Nederland wordt er regelmatig gebruikgemaakt van de normaalverdeling van het IQ. Zoals in het figuur te zien is, heeft 2,1 % van de Nederlandse bevolking een IQ tussen de 55 en 70 en 13,6% een IQ tussen de 70 en 85. Als we de Nederlandse praktijkdefinitie hanteren, heeft 15,6% van de Nederlanders een IQ tussen de 50 en 85. Kanttekening: Er is niet per definitie sprake van een LVB bij deze groep mensen, hiervoor moet er ook sprake zijn van een beperking in het adaptieve functioneren. Deze IQ-verdeling is dus niet voldoende voor echte cijfers over mensen met een LVB. Hierdoor zijn deze cijfers gebaseerd op enkel IQ zeker voor de hogere IQ-groep (70 – 85) een overschatting. Interdepartementaal beleidsonderzoek In 2018 is er onderzoek gedaan naar het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen scherpe afbakening is van de groep mensen met een LVB. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van schattingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebaseerd op bestaand en aanvullend onderzoek en gesprekken met professionals, wetenschappers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en mensen met een LVB. De uitkomsten van het onderzoek zijn hieronder weergegeven:
IQ % In cijfers Kanttekening
50 – 70 2,1 % 370.000 Gebaseerd op de normaalverdeling van het IQ, waarin de beperking in het adaptief functioneren niet wordt meegenomen.
70 – 85 13,6% 2,3 miljoen
 
Niet sociaal redzaam bij IQ 50 – 70 % Kanttekening
Jongeren < 18 jaar 59% niet sociaal redzaam (range 56 – 92%) De schattingen voor jongeren en volwassenen zijn gebaseerd op het onderzoek Zorg aan huis uit 1994 en voor volwassen zijn de schattingen gebaseerd op
Volwassenen 18+ 47% niet sociaal redzaam (range 43 – 86%)
 
Niet sociaal redzaam bij IQ 70 – 85 % Kanttekening
Jongeren < 18 jaar 37% niet sociaal redzaam (range 25 – 56 %) Er is door middel van de SDQ geprobeerd een inschatting te maken van het aantal mensen met een beperking in de adaptieve vaardigheden. Hoewel de SDQ sociale vaardigheden meet, is dat maar 1 aspect van adaptieve vaardigheden. Conceptuele en praktische vaardigheden wordt daarmee niet gemeten. Dat maakt dat deze cijfers mogelijk een onderschatting zijn.
Volwassenen 18+ 30% niet sociaal redzaam (range 18 – 43%)
 
Schatting van het aantal mensen met een LVB % In cijfers Kanttekening
50 – 85 6,4% (range 4,8% – 8,4%) 1,1 miljoen (range 0,8 – 1,4 miljoen) De onzekerheid wat betreft een exact aantal blijft, mede door eerder benoemde redenen.
    Bron: SCP (2019). Interdepartementaal beleidsonderzoek ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’.