Informatie over het coronavirus in de gehandicaptenzorg

De maatregelen die de overheid stelt om het coronavirus aan te pakken, hebben grote gevolgen. Dit geldt niet alleen voor het normale leven, maar ook voor de zorg aan jeugdigen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Verschillende kenniscentra, instituten en zorgaanbieders delen informatie over hoe we met het coronavirus om kunnen gaan voor de verschillende groepen. Wij hebben ze hier op een rijtje gezet.

Het RIVM heeft de meest actuele informatie over het coronavirus. 

Kennisvragen COVID-19

Informatie van de kennispartners

Onderstaande partijen houden de eigen pagina’s over het coronavirus bij.

NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut deelt onder andere tips voor ouders hoe zij om kunnen gaan met de ‘nieuwe’ thuissituatie en voor kinderen en jongeren delen zij antwoorden op veel gestelde vragen. Voor professionals is er informatie over het werken in residentiële setting, informatie van het RIVM, hoe je thuis kan werken en vergaderen en informatie voor anderstalige.
Het NJi werkt deze pagina doorlopend bij in samenwerking met onder andere de VOBC/LKC LVB en het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie.

Movisie
Movisie heeft een webpagina over het coronavirus ingericht. Op deze pagina delen zij informatie voor verschillende doelgroepen en over verschillende thema’s in het sociaal domein. Daarnaast heeft Movisie ook een speciale pagina over de coronacrisis en mensen met een LVB gepubliceerd.

VGN
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
(VGN) heeft een aparte pagina met informatie over het corona-virus. Daar is onder andere aparte informatie te vinden voor clienten en voor professionals en ouders. Ze houden ook een liveblog bij waar mensen iets kunnen delen met de collega’s in de gehandicaptensector.

Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen
De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen beantwoordt vragen over het Corona-virus en de gevolgen hiervan op korte termijn.

Een voorbeeld van een al beantwoorde vraag is: “Is er een manier om LVB-jongeren met vrijwillig opname ‘binnenshuis’ te houden?” Het uitgebreide antwoord daarop staat in deze PDF. Maar er is ook een versie voor begeleiders geschreven, die vindt u hier.

Een overzicht van de kennisvragen die al beantwoord zijn, zijn hier te lezen. Nieuwe vragen kunnen hier worden ingestuurd.

Vilans
Ook Vilans deelt uiteenlopende informatie over het coronavirus. In dit artikel worden verschillende preventiemaatregelen tegen besmetting met het coronavirus in de gehandicaptenzorg gedeeld.

Kennisplein Gehandicaptensector
Het Kennisplein Gehandicaptensector bundelt informatie die relevant is voor (de ondersteuning van) mensen met een verstandelijke beperking. Er is een extra paginaMaterialen coronavirus waar filmpjes, posters en picto’s verzameld worden en vrij toegankelijk zijn.

Ook kunnen good practices van jullie eigen organisaties breder worden verspreid.
Hierbij de oproep om deze te mailen naar corona@vgn.nl of naar info@kennispleingehandicaptensector.nl

Actiz
Actiz
heeft voor zorgorganisaties een aantal aandachtspunten die betrekking hebben op het coronavirus op een rij gezet. Ze noemen onder andere dat de GGD in het geval van besmetting het eerste aanspreekpunt is.

Nivel i.s.m. Koraal
Nivel heeft in samenwerking met Koraal een gespreksleidraad ontwikkeld. De gespreksleidraad biedt handvatten in het gesprek dat zorgverleners voeren over het coronavirus met mensen met een verstandelijke beperking.

Klik
Klik heeft een corona-pagina ingericht en deelt hierop onder andere een nieuwsbericht over maatregelen die zorginstellingen nemen.

GGZ Nederland
GGZ Nederland heeft een pagina met informatie over digitaal behandelen en welke apps hiervoor (veilig) gebruikt kunnen worden. Daarnaast deelt GGZ Nederland onder andere informatie over vitale beroepen, vraag en aanbod van extra (vrijwillig) zorgpersoneel en informatie over wetten als de Wet Verplichte GGZ en het coronavirus.

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ
Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ
heeft op maandag richtlijn GGZ en COVID-19 gepubliceerd. De richtlijn moet verdere verspreiding van het corona-virus onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk helpen voorkomen. De richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. Voor een belangrijk deel volgt de ggz-richtlijn de algemene Corona-richtlijn van het RIVM. De ggz-richtlijn biedt een nadere uitwerking voor de specifieke behandel- en begeleidingsvormen binnen de ggz en is ook goedgekeurd door het RIVM. Akwa GGZ stelt dat het een levend document is dat continu wordt geactualiseerd als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Pharos
Pharos geeft advies voor iedereen, mensen met klachten, mensen die ouder zijn of met een slechte gezondheid. Pharos deelt ook informatie over het Corona-virus in begrijpelijke taal en in meerdere talen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen die gemakkelijk te begrijpen zijn.

Steffie
Steffie legt op een nieuwe pagina het coronavirus uit: https://corona.steffie.nl/nl/. Steffie geeft onder andere informatie over de symptomen van het virus, hygiënemaatregelen en hoe je ervoor kunt zorgen dat jij en anderen niet ziek worden.

 

Informatie van deelnemers

’s Heeren Loo
101 tips voor een leuke en leerzame dag met structuur’
. De tips zijn ingedeeld op onderwerp. Daarnaast doet ’s Heeren Loo ook een oproep om tips en ideeën te mailen, zodat die toegevoegd kunnen worden. Tips en ideeën kunnen gemaild worden naar: innovatie@sheerenloo.nl Vermeld daarbij: Voor wie de activiteit is; Wat voor activiteit het is; Hoe lang de activiteit duurt.


Cordaan

Door Cordaan zijn er verschillende documenten ontwikkeld voor zorgprofessionals over het coronavirus en hoe daarmee omgegaan kan worden in het werk. Het gaat om de volgende documenten:

Karakter
Samen met partners is Karakter nationaal en internationaal onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kwetsbare kinderen en jongeren, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie. Het internationale onderzoek (met Duitse onderzoekers van de LVR-Kliniek in Essen) richt zich op de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Binnen enkele maanden worden al (tussentijdse) resultaten verwacht. Daarnaast is vanuit Karakter onderzoek opgestart naar de impact van de coronamaatregelen op jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus. Centrale vraag is in hoeverre de coronamaatregelen effect hebben op jongeren, en of het suïciderisico binnen de leefgroepen van de JeugdzorgPlus toeneemt, gelijk blijft of afneemt. Ook onderzoeken ze de effecten van de coronacrisis op het werkklimaat en het handelen van professionals.

Koraal
Koraal heeft een Corona dossier op hun website geplaatst met onder andere een brochure over corona in begrijpelijke taal. Oftewel in Taal voor allemaal. Hierdoor kunnen zorgprofessionals cliënten voorzien van informatie over het coronavirus.

Voor de zorgprofessionals

Zorgleren en allyoucanlearn
Zorgleren en allyoucanlearn hebben een gratis e-learning gepubliceerd over het coronavirus in de zorg.

Philadelphia Zorg
Om hun cliënten van daginvulling te voorzien heeft Philadelphia Zorg een speciaal platform en videokanaal gemaakt: ‘Hallo Thuis’. De inhoud is speciaal afgestemd op de doelgroep en voor iedereen te bekijken. Zeven dagen per week en in ieder geval tot 6 april 2020 is er genoeg te beleven.

Trajectum
Binnen Trajectum zijn er hulpkaarten ontwikkeld die begeleiders kunnen gebruiken om met hun cliënten over angsten rondom het coronavirus te spreken. De hulpkaarten bieden handvatten om tot de kern van het gesprek te komen en kunnen helpen om de cliënt woorden bij zijn/haar angst te geven.

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl