Beleidsstage 2022 – 2023

Op zoek naar de allerleukste beleidsstage? Dan heb je geluk!
Want wij hebben een erg leuke stageplaats voor studenten (ortho)pedagogiek, psychologie, jeugdstudies (Youth Studies).

Waarom is een stage bij ons leuk?

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en de Academische Werkplaats Kajak zoeken samen een stagiair die warm loopt voor het kennisveld rondom jeugdigen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). En die de tanden wil zetten in het actualiseren van de Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB. In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In overleg kan daarnaast een keuze worden gemaakt uit diverse andere activiteiten.

Natuurlijk hebben we (veel!) meer te bieden: je draait mee in een klein en spontaan team, in een flexibele werkomgeving, bepaalt in overleg welke activiteiten je aanspreken, leert veel over een LVB en bijkomende problemen.

Als netwerkorganisatie werken wij nauw samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut.
Dit biedt je de kans om jouw netwerk flink te vergroten.

Grijp je kans om de ins en outs van een kenniscentrum te ontdekken!

Inhoud stage en werkzaamheden

De stage biedt gevarieerd werk met veel activiteiten en projecten. Wat je uiteindelijk gaat doen bepalen we met elkaar. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van werkzaamheden.

 • Actualiseren van de Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB van het LKC LVB. Deze activiteit heeft prioriteit.
 • Actualiseren van een aantal andere publicaties, zoals Handreiking Vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid, de Handreiking begeleiden van ouders met een LVB en multiproblematiek.
 • Ondersteunen bij subsidieprojecten ‘Voor Jeugd & Gezin’ gericht op o.a. het bevorderen en herkennen van en aansluiten op een LVB in het sociaal domein, jeugdgezondheidszorg en het voortgezet onderwijs. Je werkt o.a. mee aan de landelijke verspreiding van de Toolkit Blik op LVB en de E-learning ‘Zie jij het, die LVB? aan de hand van presentaties tijdens (online) bijeenkomsten.
 • Ondersteunen bij werkzaamheden van AW Kajak, o.a. bij de werkgroepen psychotische stoornissen & LVB, stemmingsstoornissen & LVB en transitiepsychiatrie bij LVB.
 • Uitvoeren van een kwalitatieve analyse van de visitatieverslagen van de Orthopedagogische Behandelcentra (OBC’s).
 • Ondersteunen in enkele samenwerkingsprojecten met het NJi en het KC KJP, bijvoorbeeld rond de thema’s uitbuiting, kindermishandeling, scheiden, zo thuis mogelijk opgroeien en opgroeien naar volwassenheid.

Wat ga je leren?

Na deze stage heb je veel kennis opgedaan over een LVB, je hebt een indruk van het werk binnen een kennisinstituut, je hebt meer inzicht in wat je voor een kwetsbare doelgroep kunt betekenen in de bijvoorbeeld het sociaal domein en (specialistische) LVB-zorg. En je hebt jouw netwerk aanzienlijk kunnen vergroten. 

Dit doe je door verschillende vaardigheden verder te ontwikkelen:

 • Uitvoeren van literatuuronderzoek; afnemen en verwerken van semi-gestructureerde interviews.
 • (Mee)schrijven aan een artikel of richtlijn.
 • Analyseren van bevindingen van visitaties 2021-2022 bij OBC’s.
 • Voorbereiden van en bijdragen aan kleinere en grotere bijeenkomsten; schriftelijke verslaglegging van (werkgroep)bijeenkomsten.
 • Bijwonen van (online) vergaderingen, webinars, congressen en andere bijeenkomsten.
 • Je kunt je (verder) kunnen ontwikkelen op het gebied van gespreksvaardigheden.

 

Setting

Onze organisatie heeft op dit moment 8 medewerkers: een directeur, twee programmacoördinatoren, twee projectmedewerkers, een strategisch adviseur, een communicatieadviseur en een officemanager.

We zijn gehuisvest op de Churchilllaan 11 te Utrecht. Dinsdag is onze vaste kantoordag. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen werken we meer of minder vanuit huis. Vanzelfsprekend treffen we elkaar regelmatig online. Er is een laptop beschikbaar.

Werktijden en stageperiode

Werktijden zijn in overleg te bepalen. De termijn, de duur en omvang van de stage bespreken we in overleg en in overeenstemming met de eisen van de universiteit.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 7 oktober 2022 een e-mail met jouw motivatie en CV naar Jolanda Douma j.douma@kenniscentrumlvb.nl en Maartje Timmermans m.timmermans@kenniscentrumlvb.nl.

Direct naar

Waar ga je stagelopen?

Een website vol om te verkennen, maar om je even snel kennis te laten maken: we zijn een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, bundelt,  toegankelijk maakt en verspreidt.

Daarbij gaat het om kennis over de ontwikkeling, opvoeding en participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij doen dat met onze deelnemers: 47 zorgorganisaties uit met name de verstandelijk gehandicaptenzorg, (kinder- en jeugd-)GGZ en jeugdzorg en we werken actief samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra.

Wat doen we?

Onze activiteiten variëren van o.a. het organiseren van het zelf initiëren en bijdragen aan (onderzoeks)projecten, het uitgeven van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk, tot het organiseren van congressen of andere (online) bijeenkomsten en het ontwikkelen van vrij toegankelijke handreikingen en richtlijnen, e-modules en praktische tools. Hier vind je een overzicht van onze producten.

Daarnaast hebben we een actieve samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hierdoor zorgen we voor meer kennis over LVB binnen de KJP en de bredere jeugdhulp.

Onze Academische Werkplaats Kajak (AW Kajak) is in 2016 in samenwerking met KC KJP opgericht. AW Kajak richt zich op kennisontwikkeling voor betere zorg voor jeugdigen/jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. In een actieve netwerkstructuur en in werkgroepen wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding op het snijvlak van LVB en KJP. Dit heeft tot dusver geresulteerd in een aantal handreikingen, e-learnings en onderzoeksubsidies.