Beleidsstage

Zijn wij op zoek naar jou?

Het Landelijk Kenniscentrum LVB biedt een beleidsstage!

Over het LKC LVB

Zoals je kunt zien op onze site, we zijn een stichting die kennis ontwikkelt, bundelt en deelt kennis over de ontwikkeling, opvoeding en participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij doen dat voor en met onze deelnemers: zo’n 40 zorgorganisaties uit met name de verstandelijk gehandicaptenzorg, (kinder- en jeugd-)GGZ en jeugdzorg. Wij werken daarnaast actief samen met universiteiten, hogescholen en andere kenniscentra. Onze activiteiten variëren van o.a. het organiseren van het zelf initiëren en bijdragen aan (onderzoeks)projecten, het uitgeven van het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk, tot het organiseren van congressen of andere bijeenkomsten en het ontwikkelen van vrij toegankelijke handreikingen en richtlijnen. Hier vind je een overzicht van onze publicaties.

Daarnaast hebben we een actieve samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Hierdoor zorgen we voor meer kennis over LVB binnen de KJP en de bredere jeugdhulp.

Samen met KC KJP is in 2016 de Academische Werkplaats Kajak (AW Kajak) opgericht. AW Kajak richt zich op kennisontwikkeling voor betere zorg voor jeugdigen/jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. In een actieve netwerkstructuur en in werkgroepen wordt samengewerkt aan kennisontwikkeling op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding op het snijvlak van LVB en KJP. Dit heeft tot dusver geresulteerd in een aantal handreikingen, e-learnings en onderzoeksubsidies. Wij doen deze activiteiten in nauwe samenwerking met 7 zorginstellingen uit de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en LVB-jeugdzorg.

Inhoud stage en bijbehorende werkzaamheden

Binnen het LKC LVB en AW Kajak vinden verschillende activiteiten en projecten plaats. Tijdens de stageperiode zul je met een groot aantal daarvan kennismaken en aan een kleiner aantal een concrete bijdrage leveren. Hieronder staan een aantal voorbeelden van werkzaamheden waaraan een actieve bijdrage geleverd kan worden. Wat je uiteindelijk gaat doen, bepalen we met elkaar:

 • Actualiseren van de Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB van het LKC LVB. Deze activiteit heeft prioriteit.
 • Actualiseren van een aantal andere publicaties, zoals Handreiking Vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid en de Handreiking begeleiden van ouders met een LVB en multiproblematiek.
 • Ondersteunen bij projecten rondom Zorg voor de Jeugd gericht op het bevorderen en herkennen van en aansluiten op een LVB in het sociaal domein en in het regulier basisonderwijs, en rondom slachtoffers van mensenhandel met een LVB. Je werkt bijvoorbeeld mee aan de landelijke verspreiding van een Toolkit LVB Jeugd en een e-learning LVB.
 • Ondersteunen in enkele samenwerkingsprojecten met het NJi en het KC KJP, bijvoorbeeld op het gebied van suïcidepreventie.
 • Ondersteunen bij werkzaamheden van AW Kajak. Er zijn in 2021 drie nieuwe werkgroepen opgestart: psychotische stoornissen & LVB, stemmingsstoornissen & LVB en transitiepsychiatrie bij LVB. Dit vraagt om inhoudelijke activiteiten zoals literatuuronderzoek en verslaglegging van werkgroepbijeenkomsten.
 • Andere (terugkerende) werkzaamheden zijn gericht op het bundelen en verspreiden van kennis op het gebied van LVB en op het bevorderen en in stand houden van het netwerk van het LKC LVB.

Het LKC LVB heeft daarnaast in verschillende externe (onderzoeks)projecten een rol, bijvoorbeeld in het meedenken over het onderzoek en de resultaten en het kritisch lezen van de bijbehorende verslaglegging, zoals onderzoeksrapporten.

De diversiteit aan onderwerpen en activiteiten is groot. Concreet kun je denken aan de volgende werkzaamheden gedurende de stage:

 • Uitvoeren van literatuuronderzoek
 • Afnemen en verwerken van semi-gestructureerde interviews
 • Voorbereiden van en bijdragen aan kleinere en grotere bijeenkomsten
 • (Mee)schrijven aan een artikel of richtlijn
 • Meehelpen in de ontwikkeling van berichten voor de website of LinkedIn
 • Schriftelijke verslaglegging van (werkgroep)bijeenkomsten
 • Bijwonen van (online) vergaderingen, webinars en andere bijeenkomsten

Na deze stage heb je veel kennis opgedaan over een LVB: je weet wat een LVB is, maar ook wat het niet is; hoe een LVB van invloed kan zijn op het alledaagse leven van iemand en wat het vraagt van hulpverleners/professionals om een LVB te herkennen en daar vervolgens in het handelen rekening mee te houden. Daarnaast heb je je (verder) kunnen ontwikkelen op het gebied van gespreksvaardigheden en schriftelijke verslaglegging en hoe je daarin aansluit op verschillende doeleinden en doelgroepen. Jouw netwerk kun je door deze stage ook aanzienlijk vergroten.

Setting

Onze organisatie heeft 8 medewerkers: een directeur, een beleidsmedewerker, twee onderzoekscoördinatoren LKC LVB/AW Kajak, twee projectmedewerkers LKC LVB, een communicatiemedewerker en een directie-assistente.

We zijn gehuisvest op de Churchilllaan 11 te Utrecht. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen werken we meer of minder vanuit huis. Vanzelfsprekend treffen we elkaar regelmatig online, via MS Teams. Ons centrale werkoverleg vindt tweewekelijks op dinsdagochtend plaats (bij voorkeur fysiek).

Werktijden en stageperiode

Werktijden zijn in overleg te bepalen. Stageperiode zal zijn vanaf januari 2022 tot juli 2022 (duur en aantal uur per week in overleg en in overeenstemming met eisen van de universiteit).

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 6 januari 2022 een e-mail met een sollicitatiebrief en jouw CV naar Jolanda Douma j.douma@kenniscentrumlvb.nl en Maartje Timmermans m.timmermans@kenniscentrumlvb.nl .

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl