Resultaten van het Interdepartementaal beleidsonderzoek “Mensen met een licht verstandelijke beperking” bekend

Op 4 oktober jl. hebben de minister van VWS, Hugo de Jonge, en de staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, de resultaten van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over mensen met een licht verstandelijke beperking naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport wordt een beeld geschetst waar mensen met een LVB tegenaan lopen in de samenleving. Er is mede op basis van verhalen van mensen met een LVB gekeken naar wat beter kan.

In het rapport wordt een aantal knelpunten gesignaleerd en worden er thema’s benoemd die de komende jaren leidend moeten zijn in de verbetering van het beleid. Deze thema’s zijn:

  • Passende communicatie
  • Betere toerusting van professionals
  • Simpel overheidsbeleid en publieke voorzieningen
  • Integrale ondersteuning
  • Preventie
  • Kennisontwikkeling

Het kabinet heeft in zijn reactie aangegeven deze agenda te omarmen.

De VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB herkennen de analyse in het rapport en de daarin aangedragen oplossingsrichtingen. De aanbevelingen zijn in lijn met de activiteiten die de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB reeds jaren uitvoert en in de komende periode intensiveert. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van een tijdelijke signalering en herkenning van een LVB, van een goede communicatie, van passende ondersteuning op alle levensterreinen, van een goede kennisontwikkeling op het gebied van LVB.

Ook de thema’s uit het onderzoeksprogramma van de bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling LVB van bijzonder hoogleraar Xavier Moonen zijn herkenbaar in het rapport:

  • Herkennen en screenen van een LVB
  • Diagnostiek en interventies
  • Begrijpelijke communicatie

Het Ministerie van VWS heeft onlangs een subsidie toegekend aan het Landelijk Kenniscentrum LVB voor een meerjarig programma dat zich met name zal richten op de ontwikkeling van kennis over LVB in het sociaal domein. Dit programma sluit naadloos aan bij de richting die het IBO aangeeft.

De VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB beschouwen het IBO-rapport als een aansporing om samen met het ministerie van VWS, met andere departementen, met kenniscentra en brancheorganisaties, met gemeenten, zorgaanbieders en organisaties van mensen met een LVB, door te gaan op de ingeslagen weg, zodat we gezamenlijk een goede bijdrage leveren aan het meedoen in de samenleving van mensen met een LVB en aan het realiseren van de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden.

Het onderzoeksrapport (met bijlagen) en de reactie van het kabinet vindt u hier.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl