Oratie Xavier Moonen

Op woensdag 5 juli 2017 sprak prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen zijn oratie uit in verband met zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en is ondergebracht in de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
De oratie had als titel “(H)erkennen en waarderen: Over het (h)erkennen van de noden van mensen met licht verstandelijke beperkingen en het bieden van passende ondersteuning”.

In zijn rede ging de kersverse hoogleraar in op de wijze waarop wij in het verleden. maar ook nu, aankijken tegen mensen met licht verstandelijke beperkingen (LVB). Ook maakte hij duidelijk dat mensen met een LVB niet over één kam geschoren kunnen worden: zij kunnen onderling sterk verschillen wat betreft de ontstaansgeschiedenis van de beperking, maar ook wat betreft de aard en ernst van bijkomende problematiek en ondersteuningsbehoefte.
Uiteraard kwamen in de rede ook de thema’s aan bod waarop het programma van de leerstoel zich in de komende periode gaat richten.

De tekst van de oratie vindt u HIER.

Voorafgaand aan de oratie vond er een symposium plaats waarin diverse aspecten van de zorg voor mensen met een LVB en hun plaats in de samenleving centraal stonden.
Prof. dr. Stijn Vandevelde (Universiteit Gent) ging onder meer in op het project Buurtvervlechting waarin mensen met beperkingen gekoppeld worden aan buurtgenoten zonder beperking om zo te bevorderen dat mensen met een beperking volop meedoen in buurten en wijken. Zijn lezing vindt u HIER.
Een aantal jongeren van De La Salle in Boxtel maakten op indrukwekkende wijze duidelijk hoe zij hun toekomstdromen verwezenlijken en hoe ze daarin begeleid willen worden.
Veronique van Miert Msc. (Hogeschool Leiden) deed verslag van een onderzoek naar het leef- en werkklimaat in de residentiële jeugdhulp. Haar lezing vindt u HIER.
Tot slot stond prof. dr. Robert Didden (Radboud Universiteit Nijmegen) stil bij interventies voor mensen met een LVB vanuit het perspectief van de cliënt en zijn/haar context. Zijn lezing vindt u HIER.

Met de oratie en het symposium is weer een belangrijke stap gezet in het ontwikkelen en delen van kennis over mensen met een LVB en gedragsproblemen.

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl