Project gericht op de ‘werkzame elementen bij licht verstandelijk beperkt opvoederschap’

Projectplan juli 2015

Achtergrond en doel project
De afgelopen jaren zijn er verschillende methodieken ontwikkeld en onderzoeken gedaan naar ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB); naar hun opvoedcapaciteiten en naar de ontwikkeling van de kinderen. Amerpoort heeft ook een methodiek / handreiking ontwikkeld ten behoeve van goed genoeg opvoederschap. De methodiek is een uitwerking van de visie dat er gekeken moet worden naar wat er nodig is om deze ouders te begeleiden naar goed genoeg opvoederschap versus de aanname dat deze ouders het niet kunnen en wij als professionals het moeten overnemen.

Ook zijn er inzichten verkregen uit wetenschappelijk onderzoek over wat belangrijke elementen en/of voorwaarden zijn voor een goede en effectieve ondersteuning van deze ouders. Deze inzichten zijn vaak ook al -impliciet of expliciet- verwerkt in de verschillende methodieken.

In dit project willen we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, een aantal verschillende (beschrijvingen van) methodieken, waaronder die van Amerpoort, en praktijkervaringen van experts/professionals over wat wel en niet werkt bij deze ouders en waarom verzamelen, bundelen en met elkaar vergelijken. Er wordt dus uitgegaan van wat er al ontwikkeld en bekend is. Hierdoor ontstaat een overzicht van wat belangrijk is in de ondersteuning van deze ouders zodat zij beter in staat zijn een veilige omgeving voor en gezonde ontwikkeling van hun kinderen te realiseren.

De ouders waar het in dit project over gaat, voldoen aan de volgende criteria:
- Minimaal 1 van de ouders heeft een LVB
- Er is sprake van meervoudige problematiek, vergelijkbaar met die in multiprobleemgezinnen (financiële problematiek, bijkomende psychiatrisch of verslavingsproblemen, huisvestingsproblemen, etc)
- Er is sprake van 24-uurszorg of van ambulante begeleiding/ondersteuning
- Ondersteuning wordt geboden aan alleen de moeder (en het kind) of aan beide ouders (en het kind)
- De moeder/ouders zijn ouder dan 18 jaar (valt niet meer onder de jeugdwet; geen tienermoeders-dat is andere problematiek en vraagt om een andere insteek/aanpak)

Stappenplan
- Gestart is in september 2015 met een literatuurstudie naar de kenmerken van deze ouders en naar werkzame factoren en voorwaarden voor een effectieve ondersteuning van ouders met een lvb voor een veilige en gezonde ontwikkeling van hun kinderen.
- Parallel daaraan is op 27 oktober 2015  een expertmeeting/brainstormsessie georganiseerd waaraan ongeveer 25 professionals hebben deelgenomen die werken met ouders die voldoen aan de hierboven beschreven criteria. In deze bijeenkomst zijn de kennis en ervaringen uit de praktijk op tafel gekomen en is met elkaar nagegaan wat volgens hen nu werkt en niet werkt.
- Op dit moment (voorjaar 2016) worden de bevindingen (handelingsadviezen) uit de expertmeeting met elkaar vergeleken en geordend en wordt gezocht naar de relatie met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.
- In juni 2016 wordt een volgende expertmeeting georganiseerd waarin de bevindingen worden gepresenteerd en besproken met experts. Dit moet in het najaar van 2016 leiden tot een definitieve(re) versie van handelingsadviezen die bijvoorbeeld in een handreiking gebundeld worden over 'wat werkt' in het begeleiden van ouders met een LVB en meervoudige problematiek.

Voor meer informatie, stuurt u een e-mail naar Jolanda Douma, onderzoekscoördinator LKC LVB j.douma@kenniscentrumlvb.nl

 

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op