Actueel

Deelnemersbijeenkomst Landelijk Kenniscentrum LVB

Geplaatst op dinsdag, 24 oktober 2017 15:56. Geschreven door  lkc
Deelnemersbijeenkomst Landelijk Kenniscentrum LVB

Deelnemersbijeenkomst Landelijk Kenniscentrum LVB, 3 oktober 2017 te Huis ter Heide (Abrona).

Welkom door Jan Duenk, bestuurder van Abrona

Presentatie door de nieuwe deelnemers: Abrona, Ons Tweede Thuis, Triade en Doenersdreef Zorg
In het afgelopen jaar hebben 4 organisaties zich aangesloten bij het Landelijk Kenniscentrum LVB. Aan hen is gevraagd om zich kort aan de aanwezige deelnemers te presenteren. Zij hebben dit gedaan aan de hand van onderstaande powerpoint-presentaties.

Klik hier voor powerpoint-presentatie van Ons Tweede Thuis.
Klik hier voor powerpoint-presentatie van Triade.
Klik hier voor powerpoint-presentatie van Doenersdreef Zorg.


Bijzondere leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen - een uiteenzetting van de kernpunten uit zijn oratie en toelichting op het onderzoeksprogramma door Xavier Moonen
De Bijzondere Leerstoel LVB is ingesteld aan de Universiteit van Amsterdam door de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra voor een periode van 5 jaar. Op 5 juli jl. heeft Xavier zijn oratie uitgesproken. Tijdens deze deelnemersbijeenkomst heeft hij de belangrijkste onderdelen daarvan kort gepresenteerd en heeft hij stilgestaan bij de speerpunten van het onderzoeksprogramma. Zijn presentatie vindt u hier.

De bijzonder hoogleraar wordt bij de inhoudelijke programmering van zijn leerstoel geadviseerd door een Klankbordgroep Leerstoel LVB. Die bestaat uit:
-    Robert Didden, GZ-psycholoog, werkzaam bij Trajectum (SGLVG-behandelcentrum) en bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek, Radboud Universiteit Nijmegen;
-    Marjolein Knaap, manager Zorgbeleid bij Expertisecentrum Advisium van ’s Heeren Loo Zorggroep;
-    Stijn Vandevelde, docent Orthopedagogiek, Universiteit Gent;
-    Jean Pierre Wilken, lector Hogeschool Utrecht en gasthoogleraar bij Universiteit van Tallinn, Estland;
-    Fred Fillekes, directeur Jeugd bij Ipse de Bruggen en bestuurslid van de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra;
-    Ignace Vermaes, directeur Dienstverlening bij Pluryn en lid Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB.

N=1 onderzoek
In aansluiting op de inleiding van Xavier Moonen is gereageerd op de mogelijkheden van N=1 onderzoek. Door deelnemers worden voordelen gezien in het hanteren van deze onderzoeksmethodiek, juist bij de LVB-doelgroep.
In de afgelopen jaren is er al op verschillende plekken ervaring mee opgedaan en zijn er vanuit het LKC LVB N=1 cursussen georganiseerd, uitgevoerd door Albert Ponsioen en Joop Hoekman.
Roy Otten (Pluryn) ziet kansen in N=1 onderzoeken om in de praktijk effecten van behandeling te meten. Hij heeft bij de Academische Werkplaats Kajak voorgesteld om in één of meerdere werkgroepen hiermee aan de slag te gaan.

Bespreking van de activiteiten van het LKC LVB en de Academische Werkplaats Kajak

In de Deelnemersbijeenkomst zijn de lopende en recent afgeronde activiteiten besproken aan de hand van een ter plekke uitgedeeld overzicht. Dit overzicht vindt u hier.

Bij deze bespreking zijn enkele onderwerpen kort naar voren gebracht die hieronder verder worden toegelicht.

1.    Raad van Advies LKC LVB
De Raad van Advies zorgt voor de verbinding tussen de wensen van de deelnemers en het activiteitenprogramma dat door het LKC LVB wordt uitgevoerd.
De Raad van Advies is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en strategische advisering namens de deelnemers van het LKC LVB en in aansluiting op de huidige en toekomstige landelijke en regionale ontwikkelingen.
De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers en deskundigen vanuit universiteiten en hogescholen.

De huidige samenstelling is als volgt:

Xavier Moonen (voorzitter) Beleidsadviseur bij Koraal, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector bij Zuyd Hogeschool
Jeannette van den Born Hoofd Behandeling bij Groot Emaus (’s Heeren Loo Zorggroep)
Simone Boven Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij Accare
Hanneke Kooiman Manager zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ en Carante Groep
Rick Kwekkeboom Lector Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam
Ignace Vermaes Directeur Dienstverlening bij Pluryn
Hans Willemsen Beleidsadviseur LVB bij Cordaan
Anja Winkelaar    Directeur Divisie 2 (LVB) bij Amerpoort
Vacature GGZ

Bij vacatures worden nieuwe leden benoemd op voordracht van de deelnemers.
Voor meer informatie: Dirk Verstegen, d.verstegen@vobc.nu.

2.    Richtlijnontwikkeling
Het LKC LVB is betrokken bij landelijke afstemming en samenwerking op het gebied van richtlijnontwikkeling. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) wordt gesproken over een meer gezamenlijke aanpak van de ontwikkeling en update van richtlijnen in de jeugdhulp, de jeugd-ggz en lvb-zorg.
Vanuit het LKC LVB wordt op dit moment ook actief bijgedragen aan de richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming om deze geschikt te maken voor de LVB-doelgroep. Hierbij is het kenniscentrum uitgenodigd om deel te nemen in de Richtlijnadviescommissie van het NJi.

Voor de inhoudelijke ondersteuning van deze activiteiten en voor het ontwikkelen van een LVB-richtlijnbeleid worden de deelnemers van het LKC LVB uitgenodigd om te participeren in een werkgroep Richtlijnen LVB die dit najaar van start gaat.
Voor meer informatie: Jolanda Douma, j.douma@kenniscentrumlvb.nl.

3.    GGZ en LVB
De doelgroep LVB komt steeds meer onder de aandacht van bestuurders, beleidsmakers en professionals in de zorg en het brede sociale domein. Ook in de GGZ is deze ontwikkeling met kracht doorgezet en heeft het geleid tot inhoudelijke afstemming op deze doelgroep met specifieke zorgprogramma’s en onderzoeksprojecten, waaronder promotie-onderzoeken.
Vanuit het LKC LVB is hierop ingespeeld door de samenwerking met het Platform MFC en het Kenniscentrum KJP en daarmee de gezamenlijke oprichting van de Academische Werkplaats Kajak. Het Handboek Psychiatrie en Lichte Verstandelijke Beperking is hiervan het eerste concrete resultaat.   
Bij deze activiteiten ligt een focus op jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. In de praktijk is er echter ook voor volwassenen met een LVB een belangrijk raakvlak tussen GGZ / psychiatrie en de gehandicaptenzorg / LVB-zorg. Op dit raakvlak wordt specialistische zorg geboden aan volwassenen met een LVB en psychiatrische stoornissen, aan personen met verward gedrag, aan cliënten met complexe problematiek (SG-LVB) en in de forensische zorg.    

In aansluiting op de activiteiten gericht op jeugd wordt met deelnemers van het LKC LVB een initiatief genomen tot de ontwikkeling en implementatie van kennis over  volwassenen met een LVB en psychische problematiek. Hiervoor start dit najaar een kennisgroep GGZ en LVB. Voor meer informatie, neem contact op met Dirk Verstegen, d.verstegen@vobc.nu.
         
4.    Academische Werkplaats Kajak
De Academische Werkplaats Kajak, opgericht door de kenniscentra KJP en LVB, is eind 2016 van start gegaan. Informatie over de visie en activiteiten van Kajak is te vinden op de site www.academischewerkplaatskajak.nl.
Kajak is opgebouwd in een samenwerking met 6 kernpartners: Karakter, de Bascule, de Banjaard / de Jutters, Pluryn, ’s Heeren Loo Zorggroep en Ambiq.

De inhoudelijke programmering wordt besproken in de Klankbordgroep Kajak die bestaat uit:
Dirk Verstegen, VOBC / LKC LVB (voorzitter)
Ilse Tamrouti, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Pieter Troost, de Bascule
Saskia van Dongen, Karakter
Marianne Kasius, de Banjaard / de Jutters
Jeannette van den Born / Bas Bijl, ’s Heeren Loo Zorggroep
Ignace Vermaes, Pluryn
Frank Nijhuis, Ambiq
Robert Didden, RU Nijmegen, Trajectum
Xavier Moonen, UvA, Koraal
Wouter Groen, Karakter (programmaleider)
Karlijn Offergelt, Kenniscentrum KJP (programmateam)
Jolanda Douma, LKC LVB (programmateam)

Het algemeen beleid en de strategie en financiering worden besproken in de Raad van Advies van Kajak, bestaande uit bestuur / directies van de kernpartners:
Nellieke de Koning, bestuurder de Bascule
Saskia van Dongen, directeur Karakter
Carey Gardien, directeur de Banjaard / de Jutters
Ignace Vermaes, directeur Pluryn
Piet Yntema, directeur ’s Heeren Loo Zorggroep
Monique ter Pelle, directeur Ambiq

Voor meer informatie, neem contact op met Jolanda Douma, j.douma@kenniscentrumlvb.nl en/of Dirk Verstegen, d.verstegen@vobc.nu.

5.    Vroegsignalering van een LVB -  onderzoek i.h.k.v. LVB in het sociaal domein
Op een subsidieoproep vanuit Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten hebben de Gemeente Apeldoorn, het LKC LVB en Pluryn gezamenlijk een projectvoorstel ingediend dat gehonoreerd is. In een kortdurend praktijkonderzoek wordt nu binnen de Gemeente Apeldoorn onderzoek gedaan naar de effecten van een training vroegsignalering van een LVB bij professionals in het sociaal domein. De training moet de professionals sensitiever maken voor de signalen van een LVB/zwakbegaafdheid. Daarnaast leren zij hoe cliënten met een LVB/zwakbegaafdheid op een adequate manier te bejegenen, informeren en te ondersteunen. De training en het onderzoek worden uitgevoerd door Pluryn. De bijbehorende presentatie vindt u hier.

6.    Handreiking Begeleiden van ouders met een LVB en multiproblematiek
In juli 2017 is deze handreiking gepubliceerd op de website van het LKC LVB. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Amerpoort en vele professionals die tijdens 3 expertmeetings rondom dit thema hun kennis en ervaring hebben gedeeld. Ans de Jong (Amerpoort) en Jolanda Douma (LKC LVB) hebben het traject dat leidde tot deze handreiking gepresenteerd. Dit dient ook als voorbeeld van hoe ideeën van deelnemers kunnen leiden tot een concrete activiteit van het LKC LVB waarin met elkaar kennis gebundeld en vervolgens verspreid wordt. De bijbehorende presentatie vindt u hier. Plaats hier een link naar het pdf-bestand met de presentatie. De handreiking zelf is hier te downloaden.

92 keer gelezen Laatst aangepast op dinsdag, 14 november 2017 14:10

LKC LVB        Catharijnesingel 47        3511 GC Utrecht        T 030-7400400          E info@kenniscentrumlvb.nl Neem contact met ons op